ΤΡΙΤΗ ΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 2ας Μαρτίου 2004


ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Στην Αθήνα σήμερα 2 Μαρτίου 2004, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: κος Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος και κος Παναγιώτης Κωστάκης, γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) και αφετέρου οι: κος Δημήτριος Καμαρινόπουλος, Πρόεδρος και κα Σμαράγδα Σταμουλακάτου, Γενική Γραμματέας, της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (Ε.Τ.Ε.Ρ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας με τις ειδικότητες:

α) Tου ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή , αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος  σε  οποιανδήποτε  μορφή και  σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική  κάλυψη  των εξωτερικών μεταδόσεων του  Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ  και

β) Tου  ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος,  και ο μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό  σταθμό  και η εργασία  του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει α) να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Α,Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου  ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες. β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.

Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονται κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας ΣΣΕ απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα ΣΣΕ.

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή β) εμπειρικότητα) που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπογράφεται αυτή η ΣΣΕ. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2ο

Από 1ης Ιανουαρίου 2004, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

από  0   έτος έως 2ο έτος      συμπληρωμένο ………..798 ευρω

από  3ο  έτος έως 4ο έτος      συμπληρωμένο  ……….882 ευρω

από  5ο  έτος έως 6ο έτος      συμπληρωμένο ………..944 ευρω

από  7ο  έτος έως 8ο έτος      συμπληρωμένο ………1008 ευρω

από  9ο  έτος έως 10ο έτος   συμπληρωμένο……….1068 ευρω

από 11ο έτος έως 12ο έτος    συμπληρωμένο ……….1132 ευρω

από 13ο έτος έως 14ο έτος    συμπληρωμένο ………1262 ευρω

από 15ο έτος έως 16ο έτος    συμπληρωμένο ………1336 ευρω

από 17ο έτος έως 18ο έτος    συμπληρωμένο ………1418 ευρω

από 19ο έτος έως 20ο έτος    συμπληρωμένο ………1496 ευρω

από 21ο έτος έως 22ο έτος    συμπληρωμένο ………1584 ευρω

από 23ο έτος έως 24ο έτος    συμπληρωμένο ………1678 ευρω

από 25ο έτος έως 26ο έτος    συμπληρωμένο ………1772 ευρω

από 27ο έτος έως 28ο έτος    συμπληρωμένο ………1872 ευρω

από 29ο έτος έως 30ο έτος    συμπληρωμένο ………1983 ευρω

από 31ο έτος έως 32ο έτος    συμπληρωμένο ………2054 ευρω

από 33ο έτος έως 34ο έτος    συμπληρωμένο ………2149 ευρω

από 35ο έτος έως 36ο έτος    συμπληρωμένο ………2238 ευρω

από 37ο έτος έως 38ο έτος    συμπληρωμένο ………2326 ευρω

από 39ο έτος έως 40ο έτος    συμπληρωμένο ………2442 ευρω

από 41ο έτος και άνω ………………………………2547 ευρω

Άρθρο 3ο

Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών καθώς και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρουμένης αποζημίωσης του Ν. 2112/20, λαμβάνεται υπʼ όψιν και προσμετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο Ραδιοφωνικό σταθμό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθμό. Στην ατομική Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στον οποίο και μόνο θα εργάζεται.

Αποδεικτικά (π.χ. ένσημα) προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του Τεχνικού, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 4ο

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:

α) Γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.

β) Τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται. Προκειμένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.

γ) Σπουδών σε ποσοστό 1) 8% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή Τ.Ε.Ι. και 2) 11% για τους αποφοίτους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι.

Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών, και Μουσικής για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες.

δ) Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόμενους, στους οποίους η διεύθυνση του Ραδιοσταθμού με έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στο μισθό του κατεχόμενου βασικού μισθού.

ε) Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλομένων στους Τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οιασδήποτε μορφής, του ραδιοφωνικού σταθμού.

στ) Θέσεως που ανέρχεται σε 20% για τους Τεχνικούς Διευθυντές και 10% για τους Προϊσταμένους τμημάτων.

ζ) Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

η) Η άδεια τοκετού καθορίζεται κατά 1 εβδομάδα μεγαλύτερη από 1ης 1ου 2004, και  κατά 1 εβδομάδα επιπλέον του 2004, από 1ης 1ου 2005, από εκείνη που προβλέπεται στην εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία.

θ) Στον εργαζόμενο, του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με ποσοστό 50% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας και ανεξάρτητα από την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Άρθρο 5ο

Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου, για κάθε πενταετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη και μέχρις ότου συμπληρωθούν τρεις πενταετίες.

Άρθρο 6ο

Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, επτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία τριάντα πέντε (35) ωρών. Η επιχείρηση (Ρ/Σ) θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας.

Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Τις πάσης φύσεως οικονομικές διαφορές (αναδρομικά) που προκύπτουν από την παρούσα ΣΣΕ για κάθε Τεχνικό (Ηχολήπτη ή Ηλεκτρονικό), από 1ης Ιανουαρίου 2004 μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ο κάθε Ραδιοσταθμός υποχρεούται να τις καταβάλλει μέχρι και την 30η Ιουνίου 2004, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (30 Απριλίου 2004, 31 Μαΐου 2004 και 30 Ιουνίου 2004).

Άρθρο 7ο

Σε περίπτωση υπερωριακής, νυκτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες ή απασχόλησης  σε Κυριακές ή εκτός έδρας απασχόλησης, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου. Σε περίπτωση μεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή δεν έχει καμιά βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσης εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζομένου Τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας η δε  σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο 8ο

Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.

Άρθρο 9ο

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθʼ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

Άρθρο 10ο

Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δε μπορεί να είναι κατώτερη από 12 ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01΄ και λήγει την 24.00΄ ώρα.

Άρθρο 11ο

Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:

α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το Μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Όταν ο εργαζόμενος, απασχοληθεί κατά τις προαναφερόμενες αργίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 12ο

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις, δε θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όλες οι προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις με οποιοδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν σε όσα θέματα δεν τροποποιούνται από αυτήν.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.ά.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 13ο

Στους τεχνικούς που πληρώνονται με υπέρτερους βασικούς μισθούς από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας ΣΣΕ κατώτατους βασικούς μισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, καταβάλλονται οι ακόλουθες αυξήσεις :

α) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικοί μισθοί ανέρχονται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνουν έως και πενήντα (50) ευρώ  τον αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό  των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ.

β) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικοί μισθοί ανέρχονται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνουν κατά πενήντα ένα (51) και άνω ευρώ τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση είκοσι πέντε (25) ευρώ.

γ) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικοί μισθοί ανέρχονται από 2001 μέχρι και 2400 ευρώ χορηγείται μηνιαία αύξηση  (20) ευρώ.

δ) Τυχόν αύξηση που έχει δοθεί από 1ης 1ου 2004, χωρίς αύτη να προκύπτει από την παρούσα ΣΣΕ, σε τεχνικό που πληρώνεται με υπέρτερο βασικό  μισθό από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της  παρούσας ΣΣΕ  κατώτατους βασικούς μισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, αύτη συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει γι αυτόν από τα α), β) και γ) του άρθρου 13.

Άρθρο 14ο

α) Στον ή στην Πρόεδρο, τον ή την Γενικό-η Γραμματέα, καθώς και σε 2 άλλα μέλη του Δ.Σ. της δεύτερης των συμβαλλομένων και τους αντιπροσώπους της σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις χορηγούνται άδειες με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, 4 ημέρες κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του. Τα 2 προαναφερόμενα μέλη πλην Προέδρου και Γενικού Γραμματέα, καθώς και όποια αλλαγή αυτών, θα γίνονται εγγράφως γνωστά στην διοίκηση της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α μέσα σε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ ή μέσα σε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε.Ρ με την οποία επέρχεται η αλλαγή.

β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρούνται απʼ αυτήν.

γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.

Άρθρο 15ο

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε., αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2004 και λήγει στις  31 Δεκεμβρίου 2004, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.

Για την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Κωστόπουλος                    Παναγιώτης Κωστάκης

Για την E.Τ.Ε.Ρ

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γενική Γραμματέας

Δημήτρης Καμαρινόπουλος                    Σμαράγδα Σταμουλακάτου

με την απόφαση 12-5-2004/αρ.11448 του Υπ. Εργασίας, κηρύσσεται υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε. που έχουμε υπογράψει με την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.