Η ΕΣΠΗΤ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ


espit-logo-megalo

9 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στασή του στον διω­κό­μενο από την εργο­δο­σία πρώην Πρόεδρο και ιδρυτή της ΕΤΕΡ Δημή­τρη Καμα­ρι­νό­πουλο.
Συγκεκριμένα ο ιδρυ­τής της ΕΤΕΡ και τότε Πρόεδρός της Δημή­τρης Καμα­ρι­νό­που­λος καλεί­ται να παρα­στεί στο Η’ Μονο­με­λές Πλημμελειοδικείο Αθη­νών ως κατη­γο­ρού­με­νος για «δυσφή­μηση ανώ­νυ­μης εται­ρείας κατ’ εξα­κο­λού­θηση» για τις ανα­κοι­νώ­σεις της ΕΤΕΡ την 11η και την 14η Ιου­λίου 2011 σχε­τικά με τις τότε κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων τεχνι­κών στον ραδιο­σταθμό Flash 96, κατό­πιν εγκλή­σεως της εται­ρείας Flash ΑΕ και του Π. Κυρια­κίδη.
Είναι απο­ρίας άξιον το πώς θα εκπρο­σω­πη­θεί ο φυγό­δι­κος πρώην ιδιο­κτή­της του Flash, ο οποίος ισο­πέ­δωσε έναν από τους κορυ­φαί­ους ενη­με­ρω­τι­κούς ρ/σ της χώρας, ενα­ντίον ενός πολίτη, στον οποίο οφεί­λει ποσό άνω των 100.000 ευρώ από απλή­ρωτα δεδου­λευ­μένα και απο­ζη­μιώ­σεις, οφει­λές που κατά μεγάλο μέρος ανα­γνω­ρί­ζο­νται μάλι­στα από τελε­σί­δι­κες δικα­στι­κές απο­φά­σεις, ενώ για το υπό­λοιπο μέρος οι σχε­τι­κές απο­φά­σεις εκκρε­μούν
Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ:
• κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τη δίωξη του πρώην προ­έ­δρου της ΕΤΕΡ, θεω­ρώ­ντας ότι πρό­κει­ται για άλλη μια ευθεία βολή κατά της ελεύ­θε­ρης δρά­σης των ανθρώ­πων του Τύπου αλλά και κατά του ανα­φαί­ρε­του δικαιώ­μα­τος του συν­δι­κα­λί­ζε­σθαι
• στη­ρί­ζει τον διω­κό­μενο πρώην πρό­ε­δρο της ΕΤΕΡ και θα βρε­θεί αλλη­λέγ­γυο στο πλευρό του, την Παρασκευή 8 Ιανουα­ρίου του 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ έξω από την αίθουσα του Η’ Μονο­με­λούς Πλημμελειοδικείου Αθη­νών, στα δικα­στή­ρια της Ευελ­πί­δων, όπου και έχει κλη­θεί να παρου­σια­στεί.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ