ΠΕΜΠΤΗ ΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 9ης Μαΐου 2007


ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Στην Αθήνα σήμερα 9 Μαΐου 2007, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: κος Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος και κος Παναγιώτης Κωστάκης, γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) και αφετέρου οι: κος Δημήτριος Καμαρινόπουλος, Πρόεδρος και κος Δημήτριος Καραπανάγος, Γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (Ε.Τ.Ε.Ρ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας με τις ειδικότητες:

α) Tου ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού  σήματος  σε  οποιανδήποτε  μορφή  και  σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική  κάλυψη  των  εξωτερικών  μεταδόσεων  του  Ρ/Σ  όταν και όπου απαιτείται από τον  Ρ/Σ  και

β)  Tου  ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος,  και ο μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό  σταθμό  και η  εργασία  του  πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί  Ρ/Σ πρέπει α) να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Α, Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες. β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.

Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2α Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα ΣΣΕ.

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή β) εμπειρικότητα) που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η ΣΣΕ μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2ο

Από 1ης Ιανουαρίου 2007, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας

Κλιμάκια          σε Ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

970

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

1048

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

1115

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1179

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1250

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1325

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1466

από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο

1551

από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1647

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1687

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1735

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1802

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1866

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

1971

από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο

2088

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

2163

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

2262

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

2356

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

2448

από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο

2571

από 41ο και άνω

2681

Από 1ης Ιουλίου 2007, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας

Κλιμάκια σε Ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

1009

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

1079

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

1148

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1226

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1300

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1378

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1466

από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο

1551

από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1647

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1687

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1735

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1802

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1866

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

1971

από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο

2088

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

2163

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

2262

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

2356

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

2448

από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο

2571

από 41ο και άνω

2681

Από 1ης Ιανουαρίου 2008, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας

Κλιμάκια          σε Ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

1049

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

1122

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

1194

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1275

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1352

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1433

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1513

από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο

1601

από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1700

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1741

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1790

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1860

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1926

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

2034

από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο

2155

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

2232

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

2335

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

2431

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

2526

από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο

2653

από 41ο και άνω

2767

Από 1ης Ιουλίου 2008, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας

Κλιμάκια σε Ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

1080

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

1156

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

1230

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1313

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1393

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1476

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1513

από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο

1601

από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1700

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1741

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1790

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1860

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1926

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

2034

από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο

2155

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

2232

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

2335

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

2431

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

2526

από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο

2653

από 41ο και άνω

2767

Άρθρο 3ο

Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών καθώς και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρουμένης αποζημίωσης του Ν. 2112/20, λαμβάνεται υπ’ όψιν και προσμετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο Ραδιοφωνικό σταθμό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθμό. Στην ατομική Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στον οποίο και μόνο θα εργάζεται.

Αποδεικτικά (π.χ. ένσημα) προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του Τεχνικού, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Εάν το ποσοστό αύξησης του Μέσου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος υπερβεί το 4% για το 2008 το ποσό που θα προκύψει από την εφαρμογή της πέραν του 4% διαφοράς επί των βασικών μισθών των βαθμίδων (7-21) της μισθολογικής κλίμακας του 2008 θα προσαυξήσει τους βασικούς μισθούς της κλίμακας του 2008.

Άρθρο 4ο

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:

α) Γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.

β) Τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται. Προκειμένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.

γ) Σπουδών σε ποσοστό 1) 8% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή Τ.Ε.Ι. και 2) 11% για τους αποφοίτους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι.

Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών, και Μουσικής για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες.

δ) Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόμενους, στους οποίους η διεύθυνση του Ραδιοσταθμού με έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στο μισθό του κατεχόμενου βασικού μισθού.

ε) Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλομένων στους Τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οιασδήποτε μορφής, του ραδιοφωνικού σταθμού.

στ) Θέσεως που ανέρχεται σε 20% για τους Τεχνικούς Διευθυντές και 10% για τους Προϊσταμένους τμημάτων.

ζ) Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου, για κάθε πενταετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη και μέχρις ότου συμπληρωθούν τρεις πενταετίες.

Άρθρο 5ο

α) Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

β) Η άδεια τοκετού καθορίζεται κατά 2 εβδομάδες μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία. Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η επιχείρηση οφείλει να απαλλάσσει την εργαζόμενη από νυχτερινές βάρδιες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, θα καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθήμερου επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο νόμος.

γ) Στον εργαζόμενο, του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται  αποζημίωση ίση με το ποσοστό 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920 και ανεξάρτητα από την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης. Το παραπάνω ποσοστό από 1ης Ιανουαρίου 2008 γίνεται 80%.

δ) Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο ή η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόταν το 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920. Εάν η αποζημίωση αυτή, λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου τεχνικού ανέρχεται σε έναν έως και 6 μισθούς αποζημιώσεως καταβάλλεται εφάπαξ. Το τυχόν επιπλέον των 6 μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσης κάθε μίας με το 70% του μισθού αποζημιώσεως.

ε) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται στην εγκατάσταση οθονών μηδενικής ακτινοβολίας (TFT) σε όλα τα στούντιο καθώς και όπου αλλού χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής από το τεχνικό προσωπικό.

στ)  Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, ώστε αυτό να χειρίζεται τον εκάστοτε τεχνολογικό εξοπλισμό.

ζ) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ηχολήπτη ένα ζευγάρι ακουστικά για χρήση μόνο στον Ρ/Σ  τα οποία θα χρεώνονται στον ίδιο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.

η) Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας, για τον καθορισμό των οποίων συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία με στέρεο τρόπο αποδεικνυόμενη, καθορίζονται ως εξής:

Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα ανά έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας.

Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής αδείας των τεχνικών το επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.

Στις ημέρες κανονικής αδείας των τεχνικών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.

Από 1ης Ιανουαρίου 2008 οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας, για τον καθορισμό των οποίων συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία με στέρεο τρόπο αποδεικνυόμενη, καθορίζονται ως εξής:

Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες ανά έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας.

Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής αδείας των τεχνικών το επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.

Στις ημέρες κανονικής αδείας των τεχνικών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.

θ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού  (όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία) δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας.

ι) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων  και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ια) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών το χρόνο πέρα αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με 3 ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια 8 εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Η παραπάνω άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες, ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.

Άρθρο 6o

Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, επτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία τριάντα πέντε (35) ωρών.

Η επιχείρηση (Ρ/Σ) θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας.

Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών  γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτική απόδειξη καταβολής δεδουλευμένων προς κάθε εργαζόμενο.

Τις πάσης φύσεως οικονομικές διαφορές (αναδρομικά) που προκύπτουν από την παρούσα ΣΣΕ για κάθε Τεχνικό (Ηχολήπτη ή Ηλεκτρονικό), από 1ης Ιανουαρίου 2007 μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ο κάθε Ραδιοσταθμός υποχρεούται να τις καταβάλλει μέχρι και την 30η Ιουλίου 2007, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (31 Μαΐου 2007, 30 Ιουνίου 2007 και 31 Ιουλίου 2007).

Άρθρο 7ο

Σε περίπτωση υπερωριακής, νυκτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες ή απασχόλησης  σε Κυριακές εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Σε τεχνικούς που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό 5% επί του 1/25ου του βασικού τους μισθού για κάθε μέρα απασχόλησης σε εξωτερικές μεταδόσεις. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε εξωτερική μετάδοση καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και τα ένσημα του για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του. Ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής του τεχνικού από/στο χώρο της εξωτερικής μετάδοσης, θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

Σε περίπτωση μεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή δεν έχει καμιά βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσης εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζομένου Τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας η δε  σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο 8ο

Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.

Άρθρο 9ο

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση  κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθ’ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

Άρθρο 10ο

Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δε μπορεί να είναι κατώτερη από 12 ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01΄ και λήγει την 24.00΄ ώρα.

Άρθρο 11ο

Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:

α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το Μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό.

Σε περίπτωση που τεχνικός (ηχολήπτης ή ηλεκτρονικός) εργασθεί σε ημέρα αργίας, που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επομένης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) των νομίμων αποδοχών του.

Άρθρο 12ο

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις, δε θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Όλες οι προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις με οποιοδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν σε όσα θέματα δεν τροποποιούνται από αυτήν.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.ά.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 13ο

Από 1-1-2007 στους τεχνικούς που πληρώνονται με υπέρτερους βασικούς  μισθούς (μισθολογικά κλιμάκια) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της  παρούσας ΣΣΕ κατώτατους βασικούς μισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, καταβάλλονται οι ακόλουθες αυξήσεις :

α) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει έως και πενήντα (50) ευρώ  τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 50 ευρώ.

β) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει κατά πενήντα ένα  (51) και άνω  ευρώ  τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 40 ευρώ.

γ) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) υπερβαίνει τα 2001 ευρώ και υπερβαίνει τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 30 ευρώ.

Επίσης από 1-1-2008 στους τεχνικούς που πληρώνονται με υπέρτερους βασικούς  μισθούς (μισθολογικά κλιμάκια) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της  παρούσας ΣΣΕ  κατώτατους βασικούς μισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, καταβάλλονται οι ακόλουθες αυξήσεις :

δ) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει έως και πενήντα (50) ευρώ  τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 50 ευρώ.

ε) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει κατά πενήντα ένα  (51) και άνω  ευρώ  τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 40 ευρώ.

στ) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) υπερβαίνει τα 2001 ευρώ και υπερβαίνει τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 30 ευρώ.

ζ) Τυχόν αύξηση που έχει δοθεί από 1ης 1ου 2007, χωρίς αυτή να προκύπτει από την παρούσα ΣΣΕ, σε τεχνικό που πληρώνεται με υπέρτερο βασικό μισθό (κλιμάκιο) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας ΣΣΕ κατώτερους βασικούς μισθούς (κλιμάκια) της ίδιας προϋπηρεσίας, αυτή συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει γι’ αυτόν από τα άρθρα α), β) και γ) του άρθρου 13.

Άρθρο 14ο

α) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δέκα (10) εργασίμων ημερών  κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην  Ταμία της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οκτώ (8) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.

β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρούνται απ’ αυτήν.

γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθμός υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της Ε.Τ.Ε.Ρ απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μία (1) εβδομάδα  το αργότερο μετά την καταβολή.

δ) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρίας, απροσκόπτου επισκέψεως από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Άρθρο 15ο

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε., αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις  31 Δεκεμβρίου 2008, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.

Για το Δ.Σ της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Κωστόπουλος                                                      Παναγιώτης Κωστάκης

Για το Δ.Σ της Ε.Τ.Ε.Ρ

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 Δημήτρης Καμαρινόπουλος                                                 Δημήτρης Καραπανάγος

Η Συλλογική Συμβαση που υπογράφηκε μεταξύ Ε.Ι.Ι.Ρ.Α και Ε.Τ.Ε.Ρ, με την υπ΄αριθμ΄12414/07-8-2007 απόφαση του Υπουργού εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1579 της 17ης 8ου 2007 κηρύχθηκε υποχρεωτική.