1996-01-18 Π.Δ 17 περί ασφάλειας εργασίας


ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 17/1996

“Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK”

(ΦEK 11/A/18-1-96)

[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα συµπληρώνεται µε το Π.∆. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99)]

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις:

 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του ν. 1338/83 “Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου” (34/A) που τροποποιήθηκαν αντιστοίχως µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 “Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM” (70/A) και µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”

 

(101/A) και

 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 “Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη”

 

(136/A).

 

 1. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3), 14 (παράγραφος 2) και 36 του ν. 1568/85 “Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων” (177/A).

 

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (79/A).

 

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 26 ν. 2224/94 “Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις” (112/A).

 

 1. Tην αριθ. 150/16-10-95 απόφαση του πρωθυπουργού “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Aναπληρωτή Yπουργό Eσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης Xαράλαµπου Kαστανίδη” (860/B)

 

 1. Tην αριθ. ∆15/Φ19/ 19143/22-9-95 Kοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας Kωνσταντίνο Bρεττό” (821/B)

 

 1. Tην αριθµ. 19/21.12.94 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας

 

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα” (137/A), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 “Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κ.λ.π.” (154/A) .

 

 1. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισµού

 

 • προϋπολογισµού NΠ∆∆, δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.

 

 1. Tις αριθµ. 526/1995, 6/96 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από απόφαση των Yπουργών Eθνικής Oικονοµίας, Oικονοµικών, Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας, Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας, Eµπορικής Nαυτιλίας, Mεταφορών και Eπικοινωνιών, του Aναπληρωτή Yπουργού Eσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης και του Yφυπουργού Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας, αποφασίζουµε:

 

KEΦAΛAIO A΄

 

ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ

 

Άρθρο 1 Aντικείµενο-Πεδίο εφαρµογής

 

 1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί της ασφαλείας και υγιεινής των εργαζοµένων προς τις διατάξεις των οδηγιών 89/391/EOK της 12ης Iουνίου 1989 “Σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία” (EE L 183/29-6-89) και 91/383/EOK της 25ης Iουνίου 1991 “Για την συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της

2

 

υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας” (EE L 206/29-7-91)

 

 1. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή µέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά µε την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών, την ενηµέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συµµετοχή, την κατάρτιση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρµογή των γενικών αυτών αρχών.

 

 1. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα (βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ).

 

 1. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 “Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA” (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89.

 

 1. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος.

 

 1. Oι διατάξεις του ν. 1568/85 και των προεδρικών διαταγµάτων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του εφαρµόζονται στο σύνολό τους και στις επιχειρήσεις:

 

α) εκρηκτικών υλών β) µεταλλείων- λατοµείων- ορυχείων γ) καθαρά αλιευτικές δ) µεταφορών και

 

ε) σε εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες

 

 1. Eιδικά στις θαλάσσιες µεταφορές, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 187/73 “Περί Kώδικα ∆ηµοσίου Nαυτικού ∆ικαίου” (216/A), του ν. 3816/1958 “Περί Kώδικα Iδιωτικού Nοµικού ∆ικαίου” (32/A), του ν. 486/76 “Περί κυρώσεως της υπ’ αριθµ. 134 ∆ιεθνούς Σύµβασης Eργασίας (Περί προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών)” (321/A), του ν. 948/79 “Περί κυρώσεως της υπ’ αριθµ. 147 ∆ιεθνούς Σύµβασης Eργασίας (Περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας εµπορικών πλοίων)” (167/A), του ν. 1314/84 “Περί κυρώσεως της ∆ιεθνούς Σύµβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοση πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των ναυτικών, 1978” (2/A) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντων προεδρικών διαταγµάτων”.

 

 1. Eιδικά για τον κλάδο των µεταλλείων- λατοµείων- ορυχείων εφαρµογή έχουν και οι πλέον δεσµευτικές ή και ειδικές διατάξεις της Y.A. II-5η/Φ/17402/84 “Kανονισµός Mεταλλευτικών και Λατοµικών Eργασιών”

 

(931/B).

 

Άρθρο 2 Oρισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος, νοείται ως:

 

 1. Eργαζόµενος: Kάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ασκούµενων και των µαθητευόµενων, εκτός από το οικιακό υπηρετικό προσωπικό.

 

 1. Eργοδότης: Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται µε σχέση εργασίας µε τον εργαζόµενο και έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.

 

 1. Eπιχείρηση: Kάθε επιχείρηση, εκµετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται.

 

 1. Eκπρόσωπος των εργαζοµένων: Kάθε εκλεγµένο άτοµο, µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1568/85 και τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1767/88 “Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης Eργασίας” (63/A) και το άρθρο 3 του παρόντος διατάγµατος, για να εκπροσωπεί τους εργαζόµενους, όσον αφορά τα ζητήµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία.

3

 

 1. Tόπος εργασίας: Kάθε χώρος όπου βρίσκονται ή µεταβαίνουν οι εργαζόµενοι εξ αιτίας της εργασίας τους και που είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.

 

 1. Πρόληψη: Tο σύνολο των διατάξεων ή µέτρων που λαµβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, µε στόχο την αποφυγή ή τη µείωση των επαγγελµατικών κινδύνων.

 

 1. Aρµόδια επιθεώρηση εργασίας: Oι αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης κατά το άρθρο 15 (παράγραφος 1) του παρόντος διατάγµατος και για τον κλάδο των µεταλλείων- λατοµείων-ορυχείων οι αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας.

 

KEΦAΛAIO B΄

 

OPΓANA BEΛTIΩΣHΣ TΩN ΣYNΘHKΩN EPΓAΣIAΣ ΣTHN EΠIXEIPHΣH

 

Άρθρο 3

 

Eκπρόσωποι των εργαζοµένων µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα ασφάλειας και υγείας

 

 1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτοµα και πάνω οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να επιλέγουν εκπροσώπους, µε ειδική αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 του ν.1568/85.

 

 1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 20 άτοµα οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα να διαβουλεύονται µεταξύ τους και να επιλέγουν µε πλειοψηφία εκπρόσωπό τους για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Για τον εκπρόσωπο αυτόν ισχύουν οι ειδικότερες ρυθµίσεις των άρθρων 2 (παράγραφοι A2, B1, B2 και Γ2) και 3 (παράγραφος 9) του ν. 1568/85. O εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται για διάστηµα δύο ετών.

 

 1. O χρόνος απαλλαγής από την εργασία, των παραπάνω εκπροσώπων των εργαζοµένων, για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις και το παρόν διάταγµα υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος.

 

Άρθρο 4 Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

 

 1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας σύµφωνα µε το κεφ. A του ν. 1568/85, το παρόν διάταγµα και τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ. 294/88 “Eλάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1568/85 “Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων” (138/A).

 

 1. Mε την επιφύλαξη ειδικότερων ή πλέον δεσµευτικών διατάξεων, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας σύµφωνα µε το κεφ. A του ν. 1568/85, το παρόν διάταγµα, τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στο π.δ 294/88 και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα παρακάτω εδάφια:

 

α) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία A όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 294/88,

 

 • εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας που έχει τα προσόντα των εδαφίων α ή β ή γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1568/85.

 

β) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία B όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του εδαφίου (α). ∆ύναται όµως σε ό,τι αφορά τον τεχνικό ασφάλειας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε εργαζόµενους, µε τα προσόντα του εδαφίου (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1568/85, εφόσον αυτοί απασχολούνται µε πλήρες ωράριο στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να επιµορφώσει τον εργαζόµενο αυτόν, όπως ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 13 του ν. 1568/85 και στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγµατος.

 

γ) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 294/88, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του εδαφίου (β). ∆ύναται όµως να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή εφόσον επιµορφωθεί κατάλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και το άρθρο 6 του παρόντος διατάγµατος.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον καθένα χωριστά δεν µπορεί να είναι µικρότερος των:

 

α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν µέχρι 20 άτοµα, β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21-50 άτοµα και

4

 

γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω των 50 ατόµων.

 

 1. O εργοδότης προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ν.1568/85 και του παρόντος διατάγµατος για υποχρέωση χρησιµοποίησης υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας ή/και σε ιδιαίτερα προβλήµατα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, δύναται να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή σύναψης σύµβασης µε τις Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (EΞYΠΠ) του άρθρου 5 του παρόντος διατάγµατος ή συνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.

 

 1. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας συνδυασµένα από εργαζόµενους στην επιχείρηση, ή/και από άτοµα εκτός της επιχείρησης ή/και από EΞYΠΠ, αυτοί οφείλουν να συνεργάζονται αναλόγως των αναγκών.

 

 1. Eάν ο εργοδότης αποταθεί σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή σε EΞYΠΠ, αυτά ενηµερώνονται από τον εργοδότη για τους παράγοντες που έχουν ή µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος.

 

 1. O εργοδότης πριν από την επιλογή ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης, έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, το χρόνο απασχόλησής τους µε τα καθήκοντα αυτά, τα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, τον αριθµό των εργαζοµένων, τον ελάχιστο προβλεπόµενο χρόνο απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας και λοιπές συναφείς πληροφορίες.

 

 1. Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας σε EΞYΠΠ, πριν από την επιλογή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας τη γραπτή σύµβαση µε την EΞYΠΠ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται:

 

α) Tο νοµικό καθεστώς της EΞYΠΠ. β) O νόµιµος εκπρόσωπός της.

 

γ) H έδρα της.

 

δ) Tο είδος των προσφεροµένων υπηρεσιών.

 

ε) Tα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρµόδιων ατόµων που έχουν ορισθεί για τη συγκεκριµένη επιχείρηση.

 

στ) O χρόνος απασχόλησης των ατόµων αυτών στην επιχείρηση. ζ) Tα στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης.

 

η) O αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση και λοιπές συναφείς πληροφορίες.

 

θ) O ελάχιστος προβλεπόµενος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας για την επιχείρηση.

 

 1. H αρµόδια επιθεώρηση εργασίας ελέγχει το νοµότυπο των αναθέσεων. Eιδικά για την ανάθεση καθηκόντων γιατρού εργασίας πρέπει να υπάρχει και σχετική βεβαίωση άσκησης της συγκεκριµένης ιατρικής ειδικότητας από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο.

 

 • Στις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση πλήρους απασχόλησης τουλάχιστον δύο τεχνικών ασφάλειας σύµφωνα µε το π.δ. 294/88, συνιστάται υποχρεωτικά Eσωτερική Yπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης

 

(EΣYΠΠ).

 

 • Oι EΣYΠΠ επιτρέπεται να λειτουργούν ως EΞYΠΠ και να χρησιµοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 5 (παράγραφος 3) του παρόντος διατάγµατος και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

 

 • O τεχνικός ασφάλειας ή/και ο γιατρός εργασίας στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις έχουν υποχρέωση να διενεργούν τις απαραίτητες µετρήσεις, και σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει τα κατάλληλα µέσα για τις µετρήσεις αυτές, ο εργοδότης προσφεύγει σε

 

EΞYΠΠ.

 

Tα αποτελέσ µατα των µετρήσεων αυτών καταγράφουν κατ’ εφαρµογή των εδαφίων (α) και (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 1568/85, αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, προτείνουν µέτρα αντιµετώπισής τους και επιβλέπουν την εφαρµογή τους.

5

 

 1. O γιατρός εργασίας στα πλαίσια των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη σύµφωνα µε τις κείµενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, έχει υποχρέωση να παραπέµπει τους εργαζόµενους για συγκεκριµένες συµπληρωµατικές ιατρικές εξετάσεις.

 

Oι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε EΞYΠΠ, ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους Yπουργούς Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, και Yγείας και Πρόνοιας αρµόδιες µονάδες των ασφαλιστικών οργανισµών ή του Eθνικού Συστήµατος Yγείας (EΣY)

 

Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαµβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των παραπάνω εξετάσεων.

 

Oι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.

 

 1. Για κάθε εργαζόµενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Eπί πλέον καθιερώνεται και περιλαµβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατοµικό βιβλιάριο επαγγελµατικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσµατα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόµενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.

 

∆ικαιούνται να λαµβάνουν γνώση του φακέλου και του ατοµικού βιβλιαρίου του εργαζόµενου οι υγειονοµικοί επιθεωρητές της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος καθώς και ο ίδιος ο εργαζόµενος.

 

Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόµενο που αφορά.

 

Άρθρο 5

 

Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

 

[EΞYΠΠ]

 

 1. Oι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από το ν. 1568/85 και το παρόν διάταγµα µπορούν να παρέχονται σε µια επιχείρηση και από ατοµικές επιχειρήσεις ή νοµικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, που στο εξής θα ονοµάζονται “Eξωτερικές Yπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης” (EΞYΠΠ). Oι EΞYΠΠ ασκούν τις αρµοδιότητες και έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 1. ∆ικαίωµα σύστασης EΞYΠΠ έχουν επίσης:

 

α) Oργανισµοί εποπτευόµενοι από τα Yπουργεία Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, και Yγείας και Πρόνοιας

 

β) NΠ∆∆ µε δραστηριότητες σχετικές µε τις συνθήκες εργασίας καθώς και τα επιµελητήρια. γ) Tα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

 

δ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων. ε) Eνώσεις εργοδοτών.

 

στ) Mικτές συµπράξεις των ανωτέρω.

 

 1. Oι EΞYΠΠ για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις.

 

 1. Oι EΞYΠΠ συνδέονται µε κάθε επιχείρηση µε γραπτή σύµβαση. H σύµβαση αυτή κοινοποιείται στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζοµένων ή αλλιώς ανακοινώνεται στους εργαζόµενους της επιχείρησης. Στη σύµβαση αναγράφονται τα αναφερόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγµατος στοιχεία.

 

 1. Kαταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύµβασης µιας επιχείρησης µε EΞYΠΠ δεν µπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για θέµατα αρµοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύµβασης πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και κοινοποιείται στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.

 

 1. Oι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαµβάνει µε τη σύµβαση η EΞYΠΠ κατά κανένα τρόπο δεν µεταφέρονται σε εργαζόµενους που απασχολεί.

 

 1. Oι EΞYΠΠ, προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό µε την απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθµό καθώς επίσης τα απαιτούµενα µέσα ή εξοπλισµό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας για το σκοπό αυτό και για κάθε µία από τις επιχειρήσεις µε τις οποίες συµβάλλονται.

 

 1. Όταν οι επιχειρήσεις µε τις οποίες συµβάλλονται οι EΞYΠΠ, δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα ή εξοπλισµό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για τη διενέργεια µετρήσεων, εξετάσεων

6

 

κ.λπ., oι EΞYΠΠ µπορούν να διαθέτουν δικά τους µέσα ή εξοπλισµό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύµβαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

 1. Oι EΞYΠΠ υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για κάθε µία επιχείρηση, µε την οποία συµβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, µέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται µε την επιχείρηση. Oι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από την EΞYΠΠ και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.

 

 • Oι EΞYΠΠ τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας µε το χρόνο απασχόλησης τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε εξαµήνου. Eπίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική ∆ιεύθυνση το πρώτο δίµηνο κάθε νέου έτους.

 

 • Aνάλογες υποχρεώσεις µε αυτές της προηγουµένης παραγράφου έχουν και τα άτοµα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας.

 

 • Tο προσωπικό της EΞYΠΠ υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση µε την οποία συµβάλλεται.

 

 • Oι EΞYΠΠ υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρµόδιας επιθεώρησης εργασίας, κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν µε βάση τη σύµβαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

 • H αρµόδια επιθεώρηση εργασίας έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φακέλων, που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

 

 • Tο άρθρο 31 του ν. 1568/85 έχει εφαρµογή και για παροχή στοιχείων από την EΞYΠΠ, που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις µε τις οποίες συµβάλλεται.

 

Άρθρο 6

 

Eπιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, και εκπροσώπων των εργαζοµένων

 

 1. H επιµόρφωση των τεχνικών ασφάλειας, των γιατρών εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζοµένων, που παρέχεται από τους φορείς που ορίζονται εκάστοτε σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.1568/85, διενεργείται και από το Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (EΛINYAE), (άρθρο 6 της Eθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Eργασίας 1991-1992) καθώς και από τα διαπιστευµένα κέντρα κατάρτισης, βάσει του άρθρου 17 του ν. 2224/94.

 

 1. Oι φορείς που διενεργούν τα παραπάνω επιµορφωτικά προγράµµατα, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων τα προτεινόµενα προγράµµατα επιµόρφωσης, τα προσόντα των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. H Γενική ∆ιεύθυνση εισηγείται σχετικά στο Συµβούλιο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΣYAE).

 

 1. Mε αποφάσεις του Yπουργού Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Yπουργού και ύστερα από γνωµοδότηση του ΣYAE, ρυθµίζονται η οργάνωση, η λειτουργία, το είδος και η διάρκεια των εν λόγω προγραµµάτων, η διδακτέα ύλη, τα προσόντα των διδασκόντων και των εκπαιδευοµένων, τα πιστοποιητικά που χορηγούνται και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Mε τις ίδιες αποφάσεις ρυθµίζονται και οι δαπάνες εκτέλεσης των επιµορφωτικών προγραµµάτων οι οποίες οπωσδήποτε δεν βαρύνουν τους εργαζόµενους.

 

 1. O χρόνος αποχής των εργαζοµένων από την εργασία, για τη παρακολούθηση των προγραµµάτων αυτών, θεωρείται χρόνος εργασίας για κάθε συνέπεια από τη σχέση εργασίας και για την αµοιβή τους και δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε την κανονική ετήσια άδειά τους.

 

 

KEΦAΛAIO Γ΄

 

YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO∆OTΩN

 

Άρθρο 7 Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

 1. O εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

7

 

 1. Eάν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή σε EΞYΠΠ για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και γιατρού εργασίας, αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τοµέα αυτό.

 

 1. Oι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του γιατρού εργασίας και των εκπροσώπων των εργαζοµένων, δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

 

 1. O εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων, επαρκή απαλλαγή από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις και το παρόν διάταγµα.

 

O χρόνος απαλλαγής από την εργασία, συνολικά για όλους τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας σύµφωνα µε το π.δ. 294/88 και το παρόν διάταγµα. Στο χρόνο αυτό δεν προσµετράται ο χρόνος των συνεδριάσεων της παραγράφου B.2 του άρθρου 2 του ν. 1568/85.

 

 1. Στα πλαίσια των ευθυνών του, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων, ενηµέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δηµιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων µέσων.

 

 1. O εργοδότης υποχρεούται:

 

α) Nα φροντίζει ώστε να προσαρµόζονται τα µέτρα της προηγουµένης παραγράφου ανάλογα µε τις µεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφισταµένων καταστάσεων.

 

β) Nα εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους.

 

γ) Nα επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

δ) Nα γνωστοποιεί στους εργαζόµενους τον επαγγελµατικό κίνδυνο από την εργασία τους.

 

ε) Nα καταρτίζει πρόγραµµα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση.

 

στ) Nα εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων.

 

ζ) Nα ενθαρρύνει και διευκολύνει την επι µόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και τα άρθρα 6 και 12 του παρόντος διατάγµατος.

 

 1. O εργοδότης εφαρµόζει τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, βάσει των ακόλουθων γενικών αρχών πρόληψης:

 

α) Aποφυγή των κινδύνων.

 

β) Eκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν.

 

γ) Προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαµόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισµών εργασίας και των µεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειµένου ιδίως να µετριασθεί η µονότονη και ρυθµικά επαναλαµβανόµενη εργασία και να µειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία.

 

δ) Aντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο.

 

ε) Προγραµµατισµός της πρόληψης µε στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωµατώνει στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.

 

στ) Kαταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους.

 

ζ) Προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας. η) Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις.

 

θ) Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους.

 

 1. Mε την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, ο εργοδότης οφείλει, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης:

 

α) Nα εκτιµά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, µεταξύ άλλων κατά την επιλογή των εξοπλισµών εργασίας, των χηµικών και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασµάτων,

8

 

κατά τη διαρρύθµιση των χώρων εργασίας καθώς και τους κινδύνους τους συναφείς µε την παραγωγική διαδικασία. H εκτίµηση αυτή είναι γραπτή και συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος.

 

Mετά την εκτίµηση αυτή, οι δραστηριότητες πρόληψης και οι µέθοδοι εργασίας και παραγωγής που χρησιµοποιούνται από τον εργοδότη πρέπει:

 

 1. να εξασφαλίζουν τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας και της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων και

 

 1. να ενσωµατώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

 

β) Όταν αναθέτει καθήκοντα σ’ έναν εργαζόµενο, να λαµβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργαζόµενου σε θέµατα ασφάλειας και υγείας.

 

γ) Nα µεριµνά ώστε ο προγραµµατισµός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών να αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε τους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους, όσον αφορά στις συνέπειες της επιλογής του εξοπλισµού, στις συνθήκες εργασίας, καθώς και στο εργασιακό περιβάλλον για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.

 

δ) Nα φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου µόνο οι εργαζόµενοι που έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες.

 

 1. Mε την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, όταν πολλές επιχειρήσεις µοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη των επαγγελµατικών κινδύνων, να αλληλοενηµερώνονται και να ενηµερώνει ο καθένας τους υπ’ αυτόν εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους για τους κινδύνους αυτούς. Tην ευθύνη συντονισµού των δραστηριοτήτων αναλαµβάνει ο εργοδότης που έχει υπό τον έλεγχό του τον τόπο εργασίας, όπου εκτελούνται εργασίες, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που έχουν γίνει ειδικές ευνοϊκότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις.

 

 • Tα µέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή και την υγεία κατά την εργασία σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονοµική επιβάρυνση των εργαζοµένων.

 

Άρθρο 8

 

Eιδικές υποχρεώσεις εργοδοτών

 

 1. O εργοδότης οφείλει:

 

α) Nα έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, γιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ , σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στους ανωτέρω ο εργοδότης οφείλει να παρέχει κάθε βοήθεια σε µέσα και προσωπικό για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

 

β) Nα καθορίζει τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί.

 

 1. Eπιπλέον ο εργοδότης οφείλει:

 

α) Nα αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά ατυχήµατα και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος.

 

β) Nα τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχη µάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών.

 

Tα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων συµβάντων, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 (παράγραφος 1) και του άρθρου 9 (παράγραφος 1) του ν. 1568/85.

 

γ) Nα τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχη µάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών.

 

Άρθρο 9

 

Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόµενους, σοβαρός και άµεσος κίνδυνος


9

 

 1. O εργοδότης οφείλει:

 

α) Nα λαµβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από εργαζόµενους τα αναγκαία µέτρα τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στο µέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαµβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα.

 

β) Nα οργανώνει την κατάλληλη υποδοµή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις µε αρµόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειµένου να αντι µετωπισθούν άµεσα θέµατα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας.

 

γ) Nα ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα µέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιµοποίησής τους.

 

 1. Kατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης πρέπει µεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζόµενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των µέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζόµενους. Aυτοί οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιµόρφωση να είναι επαρκείς σε αριθµό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα µε το µέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

 

 1. O εργοδότης επίσης οφείλει:

 

α) Nα συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα µηχανολογικά µέσα και τον εξοπλισµό και να µεριµνά για την κατά το δυνατό άµεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν σχέση µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. Aν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άµεσος και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων πρέπει να διακόπτεται αµέσως η εργασία στο σηµείο που εµφανίζονται οι ελλείψεις, µέχρι την αποκατάστασή τους.

 

β) Nα ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό τους εργαζόµενους που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρό και άµεσο κίνδυνο, σχετικά µε τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

 

γ) Nα λαµβάνει µέτρα και να δίνει οδηγίες στους εργαζόµενους, ώστε να µπορούν σε περίπτωση σοβαρού, άµεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αµέσως το χώρο εργασίας και να µεταβαίνουν σε ασφαλή χώρο.

 

δ) Nα µη ζητά από τους εργαζόµενους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογούµενες από τις περιστάσεις, να αναλάβουν πάλι την εργασιακή δραστηριότητά τους, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός και άµεσος κίνδυνος.

 

 1. O εργαζόµενος ο οποίος, σε περίπτωση σοβαρού άµεσου και αναπόφευκτου κινδύνου, αποµακρύνεται από τη θέση εργασίας του ή/και από µια επικίνδυνη ζώνη δεν επιτρέπεται να υποστεί καµία δυσµενή επίπτωση και πρέπει να προστατεύεται από κάθε ζηµιογόνο και αδικαιολόγητη συνέπεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

 

 1. O εργοδότης εξασφαλίζει ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να είναι σε θέση, σε περίπτωση σοβαρού και άµεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια ή για την ασφάλεια άλλων προσώπων και όπου υπάρχει αδυναµία να επικοινωνήσουν µε τον αρµόδιο ιεραρχικά προϊστάµενο, να λαµβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα µέτρα, λαµβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και τα διαθέσιµα τεχνικά µέσα, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες του κινδύνου αυτού.

 

Oι ενέργειές τους σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται δυσµενή µεταχείριση εκ µέρους του εργοδότη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι δεν ενήργησαν σύµφωνα µε ρητά δοθείσες οδηγίες ή επέδειξαν σοβαρή αµέλεια.

 

 

 

Άρθρο 10 ∆ιαβουλεύσεις και συµµετοχή των εργαζοµένων

 

Πέραν των διατάξεων που αναφέρονται στις αρµοδιότητες των αντιπροσώπων των εργαζοµένων και των Eπιτροπών Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (EYAE) του ν. 1568/85 και των Συµβουλίων Eργαζοµένων του ν. 1767/88 ισχύουν και τα εξής:

 

 1. Oι εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συµµετοχή τους στα πλαίσια όλων των ζητηµάτων που άπτονται της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. Aυτό συνεπάγεται:

 

α) ∆ιαβούλευση µε τους εργαζόµενους.

10

 

β) ∆ικαίωµα των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους να υποβάλλουν προτάσεις. γ) Iσόρροπη συµµετοχή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή/και την πρακτική.

 

 1. Oι εργαζόµενοι ή οι εκπρόσωποί τους, συµµετέχουν κατά τρόπο ισόρροπο και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή/και πρακτική, ή ζητείται η γνώµη τους από τον εργοδότη εκ των προτέρων και εγκαίρως όσον αφορά:

 

α) Kάθε ενέργεια η οποία µπορεί να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία.

 

β) Tον καθορισµό των εργαζοµένων της επιχείρησης ή/και των ατόµων εκτός της επιχείρησης ή/και της EΞYΠΠ που αναλαµβάνουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας ή/και του γιατρού εργασίας, καθώς και τις δραστηριότητες τους και τον καθορισµό των εργαζοµένων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγµατος.

 

γ) Tις πληροφορίες που προβλέπονται στη παράγραφο 1 εδάφια α και β και στη παράγραφο 2 εδάφια β και γ του άρθρου 8 και στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγµατος.

 

δ) Tην προβλεπόµενη στο άρθρο 4 (παράγραφος 4) του παρόντος διατάγµατος ενδεχόµενη προσφυγή σε EΞYΠΠ.

 

ε) Tο σχεδιασµό και την οργάνωση της εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος διατάγµατος.

 

στ) Tην κατάρτιση του κανονισµού υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

ζ) Tην αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος.

 

 1. Oι εκπρόσωποι των εργαζοµένων έχουν το δικαίωµα να ζητούν από τον εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα και να του υποβάλλουν σχετικές προτάσεις κατά τρόπον ώστε να αντιµετωπίζεται οιοσδήποτε κίνδυνος για τους εργαζόµενους ή/και να εξαλειφθούν οι πηγές του κινδύνου.

 

 1. Oι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους δεν πρέπει να υφίστανται δυσµενείς επιπτώσεις εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

 1. Oι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωµα να απευθυνθούν στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, εάν κρίνουν ότι τα ληφθέντα µέτρα και τα διατιθέµενα από τον εργοδότη µέσα δεν αρκούν για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η υγεία κατά την εργασία.

 

 1. Oι εκπρόσωποι των εργαζοµένων κατά τις επισκέψεις και τους ελέγχους που διεξάγει η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας δύνανται να παρίστανται και οφείλουν να είναι σε θέση να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους.

 

Άρθρο 11 Eνηµέρωση των εργαζοµένων

 

 1. O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση να λαµβάνουν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά:

 

α) Tη νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και για τον τρόπο εφαρµογής της από την επιχείρηση.

 

β) Tους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και τα µέτρα και τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης που αφορούν είτε τη επιχείρηση εν γένει, είτε κάθε είδος θέσης εργασίας ή/και καθηκόντων.

 

γ) Tα µέτρα που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος διατάγµατος.

 

 1. O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, προκειµένου οι εργοδότες των εργαζοµένων των άλλων επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες στην επιχείρηση του, να λαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την εφαρµογή των εδαφίων β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

 1. O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε ο τεχνικός ασφάλειας, ο γιατρός εργασίας, οι EΣYΠΠ, οι EΞYΠΠ και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, να έχουν πρόσβαση για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους:

 

α) Στην εκτίµηση των κινδύνων και των µέτρων προστασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος.

 

β) Στον κατάλογο και στο ειδικό βιβλίο που προβλέπονται στα εδάφια (β) και (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος.

11

 

γ) Στις πληροφορίες που προέρχονται τόσο από τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης όσο και από τις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας όσον αφορά τους διενεργούµενους ελέγχους των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

Άρθρο 12 Eκπαίδευση των εργαζοµένων

 

 1. O εργοδότης εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τοµέα της ασφάλειας και της υγείας, ιδίως υπό µορφή πληροφοριών και οδηγιών επ’ ευκαιρία:

 

α) Tης πρόσληψής του.

 

β) Tυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων. γ) Eισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας.

 

δ) Eισαγωγής µιας νέας τεχνολογίας που αφορά ειδικά τη θέση εργασίας ή τα καθήκοντά του.

 

 1. H εκπαίδευση αυτή πρέπει:

 

α) Nα προσαρµόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εµφάνιση νέων κινδύνων. β) Eάν χρειάζεται, να επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

 

 1. O εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι σε εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες, όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία κατά τις δραστηριότητές τους στην επιχείρησή του.

 

 1. Oι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, δικαιούνται να λαµβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση.

 

 1. H εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν βαρύνει τους εργαζόµενους ή τους εκπροσώπους τους. H εκπαίδευση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πρέπει να παρέχεται κατά την ώρα εργασίας.

 

KEΦAΛAIO ∆΄

 

YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓAZOMENΩN

 

Άρθρο 13 Yποχρεώσεις εργαζοµένων

 

 1. Kάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.

 

 1. Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόµενοι οφείλουν ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους:

 

α) Nα χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα.

 

β) Nα χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στη διάθεσή τους και µετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του.

 

γ) Nα µη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιµοποιούν σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας.

 

δ) Nα αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα προστασίας.

 

ε) Nα συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία.

 

στ) Nα συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.

12

 

 1. Oι εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

 

KEΦAΛAIO E΄

 

∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ

 

Άρθρο 14 Eπίβλεψη της υγείας

 1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση µε τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόµενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά µέτρα από τη νοµοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, µπορεί να προσφεύγει στο γιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρµόδια µονάδα του EΣY ή του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονοµικές διατάξεις σχετικές µε την προληπτική ιατρική.

 

 1. Σε περίπτωση που από τη µονάδα του ασφαλιστικού οργανισµού ή τη µονάδα του EΣY διαπιστωθεί ενδεχόµενο πρόβληµα της υγείας που πιθανόν συνδέεται µε το εργασιακό περιβάλλον ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας και ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόµενο.

 

Άρθρο 15 Έλεγχος εφαρµογής

 

 1. O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης (στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και στις ∆ιευθύνσεις απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Tµήµατα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας.

 

 1. Για τις επιχειρήσεις των µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος, του ν.1568/85 και των προεδρικών διαταγµάτων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας.

 

Άρθρο 16 Kυρώσεις

 

 1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89.

 

 1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 .

 

Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 1996