1995-08-03 Νόμος 2328 για τα ΜΜΕ


Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄159/3.8.1995)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Άρθρο 1

Ιδιωτική τηλεόραση – φύση και λειτουργία της Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης κι ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών.

 1. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που εκπέμπουν σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτό διαύλους ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες, μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.

 1. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά ασύρματη εκπομπή, διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών ή και μέσω δορυφόρων της κατηγορίας απευθείας εκπομπής προς το κοινό ή της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, εφόσον η ανοδική δέσμη μεταδίδεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς. του σήματος με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή χρησιμοποιείται δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή την εκμετάλλευση του ολική ή μερική έχει η Ελλάδα, μέσω της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του αρμόδιου φορέα.

Η χρήση του ενός ή των περισσότερων διαύλων συχνοτήτων παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος μεταξύ των σημείων παραγωγής και από τα σημεία παραγωγής προς τους επίγειους πομπούς ή και τους επίγειους δορυφορικούς σταθμούς των παραπάνω δύο κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α’), όπως ισχύει.

 1. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της παραγράφου 1 διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

α. Σε σταθμούς εθνικής εμβέλειας που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον πρόσθετο όρο της κάλυψης όλης της επικράτειας μέσα σε ένα (1) έτος και της κάλυψης όλων των νησιωτικών και μεθοριακών περιοχών μέσα σε εννέα

(9) μήνες από τη χορήγηση της άδειας. Το χρονικό αυτό διάστημα παρατείνεται κατά το χρόνο που είναι αναγκαίος, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η κάλυψη ορισμένων περιοχών. Σταθμοί εθνικής εμβέλειας θεωρούνται και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν το σήμα τους μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παραγράφου 2.

β. Σε σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας που καλύπτουν το ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, το οποίο οριοθετείται με την κατά την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιφέρειας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.

γ. Σε σταθμούς τοπικής εμβέλειας που καλύπτουν τον αντίστοιχο νομό ή περισσότερους προσδιορισμένους όμορους νομούς. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιοχής του σταθμού μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.

 1. Στους σταθμούς για τους οποίους απαιτείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης κοι λειτουργίας περιλαμβάνονται και αυτοί που εκπέμπουν ή αναμεταδίδουν με χρήση επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από την Ελλάδα απευθείας προς το

δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματός του με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και με σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες, τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από άλλο κράτος ή από τις επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης σήματος άλλου κράτους και εφόσον έχουν το σχετικό συμβατικό δικαίωμα. Η μεταφορά των προγραμμάτων προς τους σταθμούς ή και τους δορυφόρους εκπομπής θα γίνεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 5.[Η παρ. 5 καταργήθηκε με το άρθρο 23 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄233)]

 1. η. Με προεδρικά διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθορίζονται τα σχετικά: αα) με την υποχρέωση ή τη δυνατότητα εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές, ββ) τις τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και της αντίστοιχης καλωδιακής δικτύωσης, γγ) τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους χρηστών με την κεντρική αυτή κεραία, δδ) την εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και κάθε άλλου συναφούς συστήματος μετάδοσης ήχου και εικόνων και ιδίως τα σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο ή Ο.Τ.Α., τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η εγκατάσταση τέτοιων δικτύων και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από αυτά, εε) τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους χρηστών με τα δίκτυα αυτά, στστ) την ένταξη κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή συστημάτων κεντρικής κεραίας που λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις του προεδρικού αυτού διατάγματος, ζζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις υποπεριπτώσεις αα έως και στστ’.

[Η παρ. 6 εκτός της περίπτωσης η΄ καταργήθηκε με το άρθρο 23 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄233)]

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί όλων των κατηγοριών για την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και αναμετάδοση του σήματός τους και διαμορφώνεται χάρτης συχνοτήτων σε επίπεδο επικράτειας, περιφέρειας και νομού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διεθνή σύμβαση τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτή κανονισμό ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης στις οποίες μετέχει η Ελλάδα. Κριτήριο γι’ αυτό θα είναι η χρήση των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου αυτού. Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση αναμεταδοτών, παρά μόνο για την κάλυψη περιοχών όπου και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι εφικτή η μεταφορά των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω του σταθερού δίκτυο του Ο.Τ.Ε.. Υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δίκτυα αναμεταδοτών αδειούχων ιδιωτικών τηλεοπτικών και τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών εξακολουθούν να λειτουργούν, ύστερα από ειδική έγκριση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. που παρέχεται, μετά από γνώμη του Ο.Τ.Ε., για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 1. Άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται σε επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α,), σε ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους-μέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρισή της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους-μέλους εμπορικό μητρώο.

β) Ισολογισμούς των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών.

γ) Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της.

δ) Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά.

 1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

Συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., σε ανάλογο ποσό, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς. Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτησή της. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με τις εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπάνω Υπουργών.».»

[Η παρ.9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρ.10 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279/2005]

 1. Κάθε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία ανήκει σε Ο.Τ.Α. (αμιγής ή μεικτή) μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή να μετέχει σε μια μόνο εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτοχος σε μια μόνο εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου ή σε μια μόνο εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια και μέχρι του παραπάνω ποσοστού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι

συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου, που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική και επιχειρηματική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο τηλεοπτικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ή σε επιχείρηση που μετέχει σε τέτοια επιχείρηση είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται. Οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού του κεφαλαίου της τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.

[Η παραπάνω περίοδος της παρ.10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του .Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α’), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.»

[Η τελευταία περίοδος της παρ.10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

 1. [Η παρ.11 καταργήθηκε εκτός του τελευταίου εδαφίου από την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α΄ 143)]

Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο

 • του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ., του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δηλώσεων των άρθρων 6 έως 11 του Ν. 1738/1987, όπως αυτός ισχύει, ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.

 1. Κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγείται άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτή η ίδια και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται:

α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση σης παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού

του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν αποκλείει την ανάθεση της παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους Παραγωγούς. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας κι οι συνεργάτες που συνδέονται μεσολάβηση έργου και προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιστές και διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται και με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

 1. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών.

Η χορήγηση δανείων από τους εταίρους, τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη με οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ’ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, προς την εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου απαγορεύεται Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε.

Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 23281 1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.

[Η παρ.13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις μετοχές του ή τις μετοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα άρια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Η παράβαση της διάταξης αυτής. Εφόσον έγινε με ευθύνη της εταιρείας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο παραβάτης δεν μπορεί να μετέχει στα εταιρικά όργανα, οι δε αντίστοιχες μετοχές δεν εκπροσωπούνται, δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν μέρισμα.

 1. Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών και όλων των πρόσθετων στοιχείων που δημοσιεύονται υποβάλλεται και στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ..

 1. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στο εδάφιο δ’ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού ή τα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του σταθμού.

[Η παρ. 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

 1. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με έγγραφό του προς το Ε.Σ.Ρ.. Εάν το Ε.Σ.Ρ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.

[Η παρ. 17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]


 1. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορεί να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδρομή τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθμό, προσδιορίζονται και καταλογίζονται με απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε. .Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. Άρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή καθυστέρησή τους πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθμού.

 1. [Η παρ. 19 καταργήθηκε με την παρ.6 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30)]
 2. Στο τέλος του εδαφίου ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2225/1994, προστίθενται τα εξής: Υπό τους περιορισμούς αυτούς, οι τράπεζες και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές περισσότερων της μιας ανωνύμων εταιρειών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο και είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών.

 1. Η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της καταβολής ελάχιστου ετησίου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών που παραχωρούνται στο σταθμό αυτής της κατηγορίας. Το αντάλλαγμα καθορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων του σταθμού. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται σε ετήσια βάση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά. Τίτλος εκτελεστός είναι η σχετική απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Από το αντάλλαγμα, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., που κατέχουν άδεια Ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

Με κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών μπορεί να μεταβάλλεται το είδος και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης, σύμφωνα και με τις εκάστοτε κρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού σε κάθε ειδικότερη κατηγορία τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης με την ίδια απόφαση η υποχρέωση καταβολής ετήσιου ανταλλάγματος μπορεί να επεκτείνεται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης κάθε κατηγορίας, με βάση τα ίδια κριτήρια και τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο υπολογισμού.

[Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.22 Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178)]

 1. Προς διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του όρου αυτού, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων της αδειούχου επιχείρησης, η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της κατάθεσης και της ανανέωσης κάθε χρόνο εγγυητικής επιστολής τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και ανάλογου ποσού, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν, για τους σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε..

Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει, εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και στην περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού και αυτό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα. Η κατάπτωση αφορά ποσό ίσο με το ύψος του προστίμου και των τυχόν προσαυξήσεων. Σε περίπτωση κατάπτωσης η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ανακαλείται η άδεια του σταθμού.

Τα ποσά του ελάχιστου ανταλλάγματος των τηλεοπτικών σταθμών και των εγγυητικών επιστολών που τυχόν καταπίπτουν, καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού, αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε. .Ε..

 1. [Η παρ.23 καταργήθηκε με το άρθρ.29 Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178)]
 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο τηλεοπτικός σταθμός απαγορεύεται να μεταδώσει οποιαδήποτε εκπομπή που προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον δεν έχει κατατεθεί, πριν από την εκπομπή, στην αρμόδια υπηρεσία του

Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., δήλωση του δημιουργού ή του δικαιούχου ή των αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων) ή σύμβαση από την οποία να προκύπτει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως τα σχετικά δικαιώματα για τη μετάδοση.

Αυτές οι δηλώσεις ή συμβάσεις μπορούν να αφορούν και συνολικά το πρόγραμμα μιας χρονικής περιόδου. Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δικαιούνται να ζητήσουν από οποιονδήποτε τηλεοπτικό σταθμό να προσκομίσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών τα έγγραφα εκείνα, από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη κτήση των σχετικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τηλεοπτικός σταθμός παραβιάσει τα εδάφια α’ και θ ‘της παραγράφου αυτής ή δεν προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία πλήρη αλληλουχία συμβάσεων, από την οποία αποδεικνύεται η κτήση των σχετικών δικαιωμάτων από το νόμιμο δικαιούχο τους, επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού διοικητικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη τυχόν ποινικής, αστικής ή άλλης διοικητικής ευθύνης, για τη χωρίς άδεια του δικαιούχου μετάδοση προγράμματος, που προστατεύεται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.» 25. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από απόφαση του Υπουργού Τύπου και

Μ.Μ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν ήδη παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 2

Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

 1. Οι άδειες Ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται, ανανεώνονται και ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσεται, κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, συγκεκριμένος αριθμός θέσεων αδειών κατά κατηγορία σταθμών.

Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους συχνοτήτων και σε θέσεις εκπομπής που καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται από την παράγραφο

 • του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Με την ίδια αυτή απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες και άρα ο αριθμός αδειών κάθε κατηγορίας σταθμών (εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας), έτσι ώστε να διατίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των επίγειων συχνοτήτων σε σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Ειδικά ως προς το νομό Αττικής το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%). Εφόσον ο αριθμός των συχνοτήτων που είναι τεχνικώς αναγκαίες για την κάλυψη μιας περιοχής μειώνεται, αυξάνεται αντίστοιχα το ποσοστό συχνοτήτων που διατίθεται σε σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Με παρόμοια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το σήμα τους μέσω δορυφόρου και η ανοδική τους δέσμη μεταδίδεται από την Ελλάδα ή χρησιμοποιούν δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή μεταδίδονται μικροκυματικά ή με ανάλογη τεχνική μέθοδο, καθώς και ο αριθμός αδειών που είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν σε τηλεοπτικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσόντα των τεχνικών υπευθύνων των σταθμών.

Σταθμός, στον οποίο χορηγείται ή που κατέχει ήδη άδεια εθνικής εμβέλειας της παραγράφου

 • του άρθρου 1, μπορεί να ζητήσει και άδεια μετάδοσης μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη που εκπέμπεται από την Ελλάδα ή μέσω δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα. Η συμπληρωματική αυτή άδεια χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε..

Η προκήρυξη του εδαφίου α’ της παραγράφου αυτής δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και μια που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.

 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α) Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, το καταστατικό της, η σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου, τα ονόματα των μετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο του ποινικού μητρώου τύπου Α’ για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του παρόντος.

β) Τα ονόματα του υπεύθυνου προγράμματος, του Διευθυντή του Τμήματος Ειδήσεων που πρέπει να είναι δημοσιογράφος – μέλος αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών και του τεχνικού υπευθύνου του σταθμού.

γ) Η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του προγράμματος.

δ) Η κατηγορία του σταθμού (καθώς και η περιφέρεια και ο νομός αε περίπτωση σταθμών περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας).

ε) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός ανταπόκρισης της εταιρείας στα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. στ) Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόμιμης ως τώρα λειτουργίας του σταθμού. ζ) Οι ισολογισμοί και τα στοιχεία των αρμόδιων φορολογικών αρχών από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια ή – σε περίπτωση νέων σταθμών – οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του σταθμού.

η) Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία που ζητά την άδεια. Στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους, καθώς και των οικονομικών στοιχείων, των νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο εδάφιο δ’ της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.»

[Η περίπτωση η’ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30)]

θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3021/2002, όπως κάθε φορά ισχύει. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.

[Η περ. θ’ προστέθηκε με την παρ.8 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 ΦΕΚ Α΄30)]

 1. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που κατέχουν ή ζητούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και των μετόχων τους, καθώς και των προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος Μα τη χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός ασκείται όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας και επαναλαμβάνεται όποτε το κρίνει σκόπιμο το Ε.Σ.Ρ., όταν υποβάλλεται σχετική αναφορά οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και πάντως τουλάχιστον κάθε χρόνο.

Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορεί να ζητήσει από το Ε.Σ.Ρ. να προβεί σε έκτακτο ή συμπληρωματικό έλεγχο και μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των σχετικών στοιχείων κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να ζητούν από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1738/1997 (ΦΕΚ 200 Α’) αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προβούν σε όλους τους αναγκαίους για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ

 • Α’), όπως ισχύει, ελέγχους και να τους κοινοποιούν όλα τα σχετικά στοιχεία.
 1. α) Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη και άρτια τεχνική μελέτη.

β) Η αίτηση που υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά νόμον αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα.

γ) Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. εξετάζει τις αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ελέγχει αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών και διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να κριθεί η επάρκεια της τεχνικής μελέτης. δ) Οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες μεριμνούν για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών το αργότερο σε τριάντα (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτές των φακέλων, αντίγραφα των οποίων διαβιβάζονται στο Ε.Σ.Ρ..

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται τα σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής μελέτης, καθώς και τα σχετικά με τον τρόπο εξέτασής της, η οποία μπορεί να ανατίθεται σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών.

στ) Στις ομάδες αυτές μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. και του Ο.Τ.Ε..

ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των ομάδων αυτών κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και ο τρόπος καταβολής της.

η) Η δαπάνη αυτή μπορεί να βαρύνει τον ενδιαφερόμενο σταθμό.

θ) Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε κατηγορία και περιοχή τις αιτήσεις, και βαθμολογεί τους αιτούντες με σύστημα μορίων το οποίο καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Εκδίδει μια απόφαση κατά κατηγορία και περιοχή και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή σε αυτό των φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να συγκροτούνται τριμελείς εισηγητικές επιτροπές από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο μέλη του από τα οποία ένα που έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναμη κόμμα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόμμα, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Στις τριμελείς αυτές επιτροπές κατανέμονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά κατηγορία και περιοχή.

 1. Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών αξιολογούνται με σύστημα βαθμολόγησης με μόρια με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) Κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθμού:

Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν με άδεια βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο έτος λειτουργίας με αφετηρία την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ..

Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια. β) Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού:

Οι σταθμοί βαθμολογούνται για κάθε πενήντα (50) απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την επιθεώρηση εργασίας μισθολογικές καταστάσεις με ένα (1) μόριο.

Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια. Για τη βαθμολόγηση με βάση το παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη, για τον προσδιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων, ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να προσπορίσει στον αιτούντα έως δύο (2) μόρια. Ο αναφερόμενος στη μελέτη ή διαμορφωμένος αριθμός θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωση νέας άδειας, όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.

γ) Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού:

Οι υποψήφιοι τηλεοπτικοί σταθμοί βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε εκατόν πενήντα, εκατομμύρια ( 150.000.000) δραχμές πραγματικής επένδυσης, με βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης. Η αξία πραγματικής επένδυσης αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια.

Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί πραγματική επένδυση, λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως δύο (2) μόρια. Το αναφερόμενο ύψος της πραγματικής επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωση νέας άδειας, όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.

δ) Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας:

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραμμάτων και των συνεργατών του σταθμού, η ανάπτυξη προγραμμάτων στους τομείς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράμματος, τόσο των γενικής στόχευσης σταθμών, όσο και των ειδικών σταθμών με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε μία από τις μορφές του λόγου ή της τέχνης. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αυτοδέσμευση του σταθμού ως προς τους κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων που προτίθεται να εφαρμόσει.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθμολογούνται με ένα (1) έως δέκα (10) μόρια.

 1. Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Στην

περίπτωση αυτή η άδεια παρατείνεται και λήγει μετά τη δημοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ..

 1. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εκτός αν ανακληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 9. Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Οι άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην οικεία περιφέρεια και νομαρχία.

 1. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία: – Ο φορέας της άδειας.

– Ο διακριτικός τίτλος του τηλεοπτικού σταθμού και ο λογότυπός του. – Η διάρκεια της άδειας.

– Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων που πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού.

– Η κατηγορία της άδειας και η περιοχή που καλύπτει.

– Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυαζόμενες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού ή το καλωδιακό δίκτυο μέσω του οποίου λειτουργεί.

– Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του σταθμού.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχει παρασχεθεί άλλη νομοθετική εξουσιοδότηση.

Άρθρο 3

Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων Δικαίωμα απάντησης Προστασία της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου – Προστασία της παιδικής ηλικίας – Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας

 1. α) Οι εκπομπές όλων των τηλεοπτικών σταθμών διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες εκπομπών και διαφημίσεων που ισχύουν για τις εκπομπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε., στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος και της Οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989 (Ε.Ε.Κ., L.298/241 17.10.89), όπως αυτή έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί θεμελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός τηλεοπτικού σταθμού σε ορισμένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και για την Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε..

β) Οι κάθε είδους εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων), που μεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.

 1. Κάθε σταθμός υποχρεούται να μεταδίδει διαρκώς το λογότυπό του (σήμα).

αα) να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους, ββ) να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες,

γγ) να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα, δδ) να μην παρουσιάζει ανηλίκους σε κατάσταση επισφαλή χωρίς να συντρέχει λόγος.

ε) Η τηλεοπτική διαφήμιση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) να μην απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους ούτε ιδίως να εμφανίζει ανηλίκους να καταναλώνουν τέτοια ποτά, ββ) να μη συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές

επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων, γγ) να μην προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία,

δδ) να μην αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά, εε) να μην ενθαρρύνει την άμετρη

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μη δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωσή τους ή της μετρημένης κατανάλωσής τους, στστ) να μην τονίζει ως προτέρημα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευμα.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να μη μεταδίδουν διαφημίσεις που παραβιάζουν τους κανόνες και τις αρχές αυτής της παραγράφου, καθώς και διαφημίσεις που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πολιτικό κόμμα ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σχετικούς συνειρμούς και θα δικαιολογούσαν την άσκηση δικαιώματος απάντησης από αυτούς στους οποίους αναφέρονται.

[Οι παρ.3-11καταργήθηκαν με το άρθρο 11 ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ Α΄ 98)]

 1. Οι παράγραφοι 12 έως 14 του άρθρου 3 του Ν. 1730/1987, όπως αντικαθίστανται, ισχύουν για την Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., την τοπική ραδιοφωνία και τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών τους, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ. και ως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα μετάδοσης. Οι σταθμοί υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές τις μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ. μόλις τους το ζητήσει ή να χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερομένους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας τους. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς τα έξοδα, αυτά βαρύνουν το σταθμό. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Ν. 1866/1989 καταργείται. 13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του Ν. 1866/1989, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 2173/1993 και μετά τις λέξεις «ραδιοτηλεοπτικά μέσα» προστίθενται οι λέξεις «κρατικά και ιδιωτικά».

Πριν το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου παρεμβάλλεται εδάφιο ως εξής: «Με το προεδρικό αυτό διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η δωρεάν μετάδοση ή να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων των κομμάτων και των συνδυασμών τοις κατά την προεκλογική περίοδο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών. Η μετάδοση παρόμοιων μηνυμάτων από υποψήφιους βουλευτές ή υποψηφίους συνδυασμών των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης απαγορεύεται».

 1. [Η παρ.14 καταργήθηκε από το άρθρο 8 Π. . 98/2000 (ΦΕΚ Α΄ 98)]
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κυρώνονται Κώδικες δεοντολογίας: α) ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, β) ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, γ) διαφημίσεων, που ισχύουν για όλους τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς και καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., μετά από γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας, της Ένωσης Ελληνικών Διαφημιστικών Εταιρειών, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., των τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν νόμιμα και των δύο πιο αντιπροσωπευτικών Ενώσεων Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Έως την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι Κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκδοθεί κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 1866/1989.

Κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας ενσωματωμένοι στα καταστατικά των αναγνωρισμένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και Κώδικες διαφήμισης (όπως ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και τα παραρτήματά του), που έχουν συνταχθεί από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδας με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας ή ανάλογα κώδικες που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφημιστών και διαφημιζομένων, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόμου αυτού ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας ή της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών συμβάσεων, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως για την επιβολή και την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.

 1. Κώδικες δεοντολογίας, κανονισμοί προγραμμάτων, εκπομπών και διαφήμισης και οποιοδήποτε άλλο συναφές κείμενο που είναι προϊόν αυτοδέσμευσης ή συλλογικής διαπραγμάτευσης ή καταστατικής ρύθμισης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή των ενώσεων τους ή των ενώσεων συντακτών ή άλλων εργαζομένων στη ραδιοτηλεόραση ή των ενώσεων διαφημιστών και διαφημιζομένων, που αφορά το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο τους λαμβάνει υπόψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Όργανα που προβλέπονται από τους παραπάνω Κώδικες, κανονισμούς ή

συναφή κείμενα, όταν επιλαμβάνονται σχετικών υποθέσεων, ενημερώνουν εγγράφως το Ε.Σ.Ρ., στο οποίο και κοινοποιούν τις τυχόν αποφάσεις τους ή άλλα σχετικά έγγραφα.

Κάθε τηλεοπτικός σταθμός που ζητά άδεια ή ανανέωση της άδειάς του είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Ε.Σ.Ρ. τον Κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων για τους οποίους αυτοδεσμεύεται Τηλεοπτικοί σταθμοί που κατέχουν άδεια ή ζητούν άδεια ή ανανέωση της άδειάς τους μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινό κώδικα που τους αυτοδεσμεύει και ισχύει ως προς όλους αυτούς τους σταθμούς. Οι κώδικες αυτοί θεωρούνται πρόσθετοι όροι της άδειας. Κάθε τροποποίησή τους πρέπει να υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. και να εγκριθεί από αυτό.

 1. Οι ακροατές του ραδιοφώνου και οι τηλεθεατές θεωρούνται καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί αντίστοιχα και έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Οι ενώσεις ακροατών του ραδιοφώνου και τηλεθεατών έχουν ως προς τις υπηρεσίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, αντίστοιχα, τα δικαιώματα των ενώσεων καταναλωτών σύμφωνα με τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.

 1. Η Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων και διοργάνωση σεμιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές των ενημερωτικών ή επιμορφωτικών εκπομπών, κατά τη διατύπωση των κειμένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκπομπών και κατά τη μεταγλώττιση ή τον υποτιτλισμό των ξενόγλωσσων εκπομπών.

Η Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν έργα με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας.

 1. Η Ε.Ρ.Τ. -Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ή οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να οργανώνουν μια σειρά τουλάχιστον δεκαπέντε εκπομπών, ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30′) η μία, κάθε εξάμηνο, για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθησή της από ξένους ή αναλφάβητους.

20.Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν, κάθε ημέρα και μεταξύ των ωρών 16.00 έως 22.00 ένα τουλάχιστον δελτίο ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για την ενημέρωση των κωφών ατόμων, ελάχιστης διάρκειας επτά πρώτων λεπτών (7)» Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους, μία

τουλάχιστον φορά το δεκαπενθήμερο, ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ημίωρης τουλάχιστον διάρκειας στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για τα κωφά άτομα.

Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ιδίως την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

[Το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ.20 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν. 3021/2002 (Α΄ 143)]

 1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας «τριών» πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες «ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της». Σε περίπτωση πληθώρας παρόμοιων μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.

[Στο εδάφιο α’ της παρ.21 η λέξη «δύο» αντικαταστάθηκε με τη λέξη «τρία»και τα εντός «» μετά τη λέξη «ανάγκες»προστέθηκαν με το άρθρο 64 Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ Α΄ 124)]

 1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, στη συνολική διάρθρωση του προγράμματος και ιδίως των ειδησεογραφικών τους εκπομπών και των εκπομπών πολιτικού διαλόγου, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των

πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας.

 1. Οι κανόνες των προηγούμενων παραγράφων συνιστούν όρο της άδειας που χορηγείται στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

 1. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989 υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών συνιστά όρο της άδειάς τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής, καθώς και η μη έγκαιρη γνωστοποίηση των στοιχείων στην επιτροπή του Π. ./τος 285/ 1993 επιφέρουν τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 4

Διοικητικές κυρώσεις – Ανάκληση άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις – Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών

 1. Σε περίπτωση παραβίασης:

α) των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης, β) του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α’), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της εθνικής

νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1866/1989 όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 24 του άρθρου 1 του νομού αυτού, γ) των κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού. Το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, την επιβολή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις : αα) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων, ββ) πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε. .Ε.. γγ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής του σταθμού, δδ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες της μετάδοσης κάθε τηλεοπτικού προγράμματος, εε) ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού, και στστ) κυρώσεις ηθικού περιεχομένου (όπως υποχρεωτική μετάδοση ανακοίνωσης σχετικά με τις λοιπές επιβαλλόμενες κυρώσεις).

Το Ε.Σ.Ρ. διαβιβάζει αμελλητί την απόφασή του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει την πράξη επιβολής.

 • επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τελέσθηκε η παραβίαση, το μερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που έχει τυχόν αποκτήσει η κάτοχος της άδειας, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών.

 • απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της προσωρινής αναστολής της ισχύος ή της ανάκλησης της άδειας ή προστίμου άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 • επιβολή των υπό στοιχεία γγ’ και δδ’ κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από την υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης επιβολής.
 • απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου αυτής περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολομέλειας του οργάνου.

[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρ.16 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233)]

 1. Όταν διαπιστώνεται, με έκθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των τεχνικών υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε., παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ή εκπομπή σταθμού χωρίς άδεια, οι Υπουργοί Οικονομικών, Μεταφορών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. επιβάλλουν, μετά

από ακρόαση των ενδιαφερομένων, η οποία γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της όλης διαδικασίας, πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει ο σταθμός, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και τις τυχόν υποτροπές. Με την ίδια απόφαση τάσσεται στους παραβάτες σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής και εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί με άδεια, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά οπό σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., το οποίο αρκείται στη διαπίστωση της παράβασης και της μη συμμόρφωσης ή της υποτροπής. Εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί χωρίς άδεια, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσουν οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Σε περίπτωση που η παραβίαση των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται παρενοχλήσεις ή παρεμβολές στις επικοινωνίες της Πολιτικής ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή στις λειτουργίες του Ο.Τ.Ε.- Α.Ε. ή στις συχνότητες της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις και συνέπειες, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε διαθέσιμη τεχνική μέθοδο και η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Μεσεγγυούχος ορίζεται σε κάθε περίπτωση η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., στην οποία και περιέρχεται ο εξοπλισμός μετά την τυχόν έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία επιβάλλεται παρόμοια κατάσχεση.

 1. Η διοικητική κύρωση του προστίμου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επιβάλλεται στην εταιρεία που κατέχει την άδεια. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρο και στο νόμιμο ή στους περισσότερους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας ατομικά, καθώς και σε όσα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τελούσαν, αποδεδειγμένα, εν γνώσει της καταλογισθείσας στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 άρθρ.23 Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178)]

 1. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ή προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του σταθμού η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού εξασφαλίζεται με κάθε τεχνικό μέσο.

 1. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη τυχόν ποινικής ή αστικής ευθύνης.

 1. Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται κυρώσεις μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να αποφασίζει σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή του ερωτήματος, εκτός εάν του ταχθεί μικρότερη προθεσμία. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η πράξη επιβολής του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εκδίδεται χωρίς την απόφαση του Ε.Σ.Ρ..

[Η παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρ.16 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233)]

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Όποιος προβαίνει σε μετάδοση ή αναμετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης ή λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού αντίστοιχα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Με την καταδικαστική απόφαση διατάσσεται και η δήμευση υπέρ της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. των μέσων εκπομπής, μετάδοσης ή αναμετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος.»

 1. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η άδεια του σταθμού ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, εφόσον διαπιστώνεται ότι:

α) Έπαυσαν να συντρέχουν οι θετικές ή συντρέχουν πλέον οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού.

β) Εμφανίζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, ιδίως δε όταν τα στοιχεία αυτά καθίστανται εκ του νόμου και πρόσθετοι όροι της άδειας.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί πριν την ανάκληση της άδειας να ταχθεί προθεσμία έως δύο (2) μήνες για την συμμόρφωση των υπόχρεων. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια ανακαλείται.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού. 10. Στο άρθρο μόνο του Ν. 1178/1981 (ΦΕΚ 187 Α’), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί

και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Στα κατά το Ν. 1178/1981 «δημοσιεύματα», περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Προκειμένου για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως «εκδότης», νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας, ως «διευθυντής», ο υπεύθυνος προγράμματος και προκειμένου για ειδησεογραφικές εκπομπές ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ως «συντάκτης» δε του δημοσιεύματος, ο παραγωγός ή ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος-συντονιστής ή παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής.

Το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, όπως ισχύει, ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποίησης προκειμένου για τηλεοπτικούς σταθμούς καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές προκειμένου για σταθμούς εθνικής εμβέλειας και τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές προκειμένου για σταθμούς τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Τα ποσά αυτά, προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς με δικτύωση σε περισσότερους νομούς, καθορίζονται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς που δεν διαθέτουν δικτύωση σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981 (ΦΕΚ 187 Α’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι κατά το άρθρο αυτό απαιτήσεις, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. ΚΠολΔ.»

 1. Το άρθρο 681 Κ.ΠολΔ. τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 671 παρ. 1 – 3, 672 και 673 – 676 δικάζονται από το καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων.

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 681 Β εφαρμόζεται και εν προκειμένω. Οι διατάξεις των άρθρων 249, 250 και 266 ΚΠολΔ. δεν εφαρμόζονται στην εν λόγω διαδικασία.

 1. Το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα νομιμοποιούνται και αυτά να ασκούν υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα όργανά τους, μονοπρόσωπα ή συλλογικά, τα δικαιώματα των τελευταίων που απορρέουν από το Ν. 1178/1981, όπως ισχύει, εκτός εάν οι φορείς των οργάνων έχουν ρητά εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Σε κάθε περίπτωση, έχουν δικαίωμα να παρέμβουν υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα όργανά τους, όταν η αγωγή ασκήθηκε από αυτά για την προστασία των δικαιωμάτων τους, κατά τον παραπάνω νόμο. Τα πολιτικά κόμματα νομιμοποιούνται να ασκούν τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το Ν. 1178/1981, όπως ισχύει, υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα μονομελή ή και συλλογικά όργανά τους και να παρεμβαίνουν υπέρ αυτών όταν τα δικαιώματα αυτά ασκούνται από τα ίδια.

 1. Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της υποθέσεως είναι είκοσι (20) ημέρες. Ορίζεται υποχρεωτικώς δικάσιμος που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο. Η συζήτηση στο ακροατήριο τελειώνει σε μια δικάσιμο και το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε ένα

(1) μήνα από τη συζήτηση της υποθέσεως. Οι διάδικοι έως το τέλος της συζητήσεως στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Απόφαση για διεξαγωγή αποδείξεως δεν εκδίδεται. Αναβολή συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά και λόγω σοβαρού κωλύματος που πρέπει να πιθανολογηθεί. Η αναβολή γίνεται με επισημείωση στο πινάκιο και δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες.

 1. Η προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας είναι οκτώ (8) ημέρες, ενώ της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης δεκαπέντε (15) ημέρες, εάν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει αυτά τα ένδικα μέσα διαμένει στην Ελλάδα και τριάντα (30) ημέρες εάν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η προθεσμία της αίτησης για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα που αίρεται το κώλυμα που συνιστά ανωτέρα βία ή από τη γνώση του δόλου.

 1. Η απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή μπορεί να εκτελεσθεί και στα χέρια τρίτου κατά τη διαδικασία των άρθρων 982 επ. ΚΠολΔ. Ως τρίτοι νοούνται ιδίως τα πρακτορεία διανομής τύπου, καθώς και διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι που συναλλάσσονται με τον οφειλέτη.»
 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η εκδίκαση της κατά το παρόν άρθρο αγωγής χωρεί ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για την αυτή πράξη, καθώς και της τυχόν για οποιονδήποτε λόγο αναβολής ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας που έχει αρχίσει».

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

 1. Άδειες που έχουν χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες ή δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο

 • του Ν. 1866/1989 εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Μετά τη λήξη τους ακολουθεί η διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 1. Αν κατά τη μεταβατική αυτή διαδικασία διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού, ιδίως σε σχέση με τη συγκέντρωση κεφαλαίου, την ονομαστικοποίηση των μετοχών και τη διαφάνεια των οικονομικών μέσων του σταθμού και των μετόχων του, ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., τάσσει εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, μετά δε την άπρακτη πάροδό της προβαίνει στην ανάκληση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο σταθμός μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση κατά τις πάγιες διατάξεις του νόμου αυτού. Για τον καθορισμό της εύλογης προθεσμίας συμμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη και σχέδιο συμμόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος νόμου που υποχρεώνεται να υποβάλλει όποιος σταθμός αποκλίνει από τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Η εύλογη αυτή προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Το Ε.Σ.Ρ., με την εκπνοή της προθεσμίας, επανεξετάζει την υπόθεση με απόλυτη προτεραιότητα και εγκρίνει ή όχι τη διαδικασία συμμόρφωσης. Αρνητική κρίση του Ε.Σ.Ρ. ως προς τη διαδικασία συμμόρφωσης θεωρείται σύμφωνη γνώμη για την ανάκληση της άδειας.

 1. Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν με προσωρινή άδεια δοκιμαστικών εκπομπών, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 α του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α’), όπως διαμορφώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α’), κρίνονται όπως και όλοι οι σταθμοί που δεν κατέχουν άδεια λειτουργίας, κατά το άρθρο 4 του Ν. 1866/1989, εφόσον υποβάλλουν αίτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Ο χρόνος λειτουργίας με άδεια δοκιμαστικών εκπομπών υπολογίζεται ως χρόνος λειτουργίας κατά την παράγραφο

 • του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
 1. Παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και της εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής, πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας ή μη εκπλήρωση των οφειλών τους προς δημόσιες ή κοινωφελείς επιχειρήσεις (όπως η .Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε. και τα ΕΛ.ΤΑ.) ή προς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων εκ μέρους των σταθμών που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας τους χωρίς την άδεια του άρθρου 4 του Ν. 1866/1989 ή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους με προσωρινή άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2181/1994, λαμβάνονται αρνητικά υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεών τους από το Ε.Σ.Ρ..

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α’) καταργείται.
 2. Μεταβιβάσεις μετοχών, καθώς και μετατροπές ή τροποποιήσεις εταιρειών, που έχουν λάβει άδεια κατά τις διατάξεις του Ν. 1866/1989 και εταιρειών, που έχουν λάβει άδεια κατά τις διατάξεις του Ν. 1866/1989 και οι οποίες έχουν γίνει μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, υποβάλλονται για έγκριση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η μη υποβολή των αναγκαίων στοιχείων μέσα στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

 1. Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μπορούν να έχουν και κεφάλαιο μικρότερο του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου που προβλέπεται ως όρος στην παρ. 9 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, εφόσον τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως αποτιμώνται από ορκωτό εκτιμητή, υπερκαλύπτουν το ποσό του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Άρθρο 6

Τοπική ραδιοφωνία – Φύση και λειτουργία της Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών

 1. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που εκπέμπουν στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (ΜΗΖ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM), μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 1. Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες πρέπει να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης. 3. Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά εκπομπή σε ορισμένη συχνότητα. Η χρήση της συχνότητας παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και για ορισμένη ισχύ και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί για την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και τυχόν αναμετάδοση του σήματός τους και διαμορφώνεται ο χάρτης συχνοτήτων ανά νομό.

Με το χάρτη διασφαλίζονται όλες οι υφιστάμενες συχνότητες της Ε.ΡΑ. (Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.). Η απόσταση μεταξύ των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ως προς τη συχνότητα εκπομπής, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πρόσφορο, πρέπει να είναι 0,3 Μεγάκυκλοι (ΜΗΖ). 5. Άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται σε Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των Ο.Τ.Α, σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά, σε ατομικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους και σε υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους-μέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώρισή της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους-μέλους εμπορικό μητρώο.

β) Ισολογισμούς των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών.

γ) Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της.

δ) Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά.

6α) Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο, από τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και

συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού.

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

[Η παρ.6α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρ.10 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)]

β. Το καταβληθέν κεφάλαιο της επιχείρησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανάλογο με την πραγματική ή τη σχεδιαζόμενη επένδυση, σύμφωνα με το φάκελο ή την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλεται στο Ε.Σ.Ρ..

 1. Σε περίπτωση που οι αιτούντες τη χορήγηση η ανανέωση άδειας έχουν συστήσει κοινοπραξία, οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.

 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια Ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή να μετέχει σε μία εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι εταίρας ή μέτοχος σε μια μόνο προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή σε μια μόνο εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου που κατέχει άδεια ή μετέχει σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο ραδιοφωνικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή σε εταιρεία που μετέχει σε τέτοια εταιρεία είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται. «Φυσικά πρόσωπα, μέλη προσωπικών εταιρειών, μεριδιούχοι Ε.Π.Ε. και μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που ζητούν ή κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου.»

[Το τρίτο εδάφιο της τρίτης περιόδου της παρ.8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]


Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του .Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.

[Η τέταρτη περίοδος της παρ.8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ., του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρμόδιος για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, έλεγχο των δηλώσεων ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.

[Η πέμπτη περίοδος της παρ.8 προστέθηκε με την παρ.11 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

 1. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδρύματα του άρθρου 108 του Αστικού Κώδικα μπορούν να ζητούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικού τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία χορήγησης αδειών του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995. Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας, καθώς και η περιοχή συχνοτήτων όπου πρέπει να εκπέμπουν καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να λειτουργούν από κοινού στην ίδια ή στις ίδιες συνδυασμένες συχνότητες με προσδιορισμό των ωρών ή των ημερών εκπομπής του κάθε σταθμού.

Κατά τα λοιπά οι σταθμοί αυτοί εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

[Η παρ.9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρ.19 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233)]

 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού είναι υποχρεωμένο να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτό το ίδιο και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται: α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση έργου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

 1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις.

Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο.

Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους ή τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη με οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ’ της παρ. 8 του άρθρου αυτού, προς την επιχείρηση και για ποσό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου της, απαγορεύεται Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενου ς και τους νέους εταίρους

 • μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας.

[Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.12 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)] [Το τέταρτο εδάφιο της παρ.11 καταργήθηκε με το άρθρο 29 Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178)]

 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του

 • το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.

 1. Μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων ή μεριδίων ή μετοχών εταιρειών ή προσλήψεις συνεταίρων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού ή είχαν λάβει τέτοια άδεια κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος 25/1988 λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κριτηρίων και τον υπολογισμό των μορίων του άρθρου 7 του παρόντος, εάν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η μεταβίβαση αυτή περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου που συνυποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης άδειας κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

 1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι Ο.Τ.Α. και οι επιχειρήσεις που αυτοί ιδρύουν ή στις οποίες μετέχουν, τα Ν. Π. . . που έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας και οι εταιρείες κάθε μορφής, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών αποστέλλεται αμέσως στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ.

 1. Μετά απo ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του συνεργαζόμενου μ’ αυτούς σταθμού για πέντε (5) το πολύ ώρες κάθε ημέρας. Εκτός από τη μετάδοση του προγράμματος σταθμού με τον οποίο υπάρχει δικτύωση κατά τους όρους της παραγράφου αυτής, απαγορεύεται στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να αναμεταδίδουν το πρόγραμμα άλλου, ελληνικού ή ξένου σταθμού, εκτός από σύντομές ελληνόγλωσσες ενημερωτικές εκπομπές. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας του σταθμού που αναμεταδίδει κατά βάση πρόγραμμα άλλου σταθμού.

16.α. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 ή τα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του σταθμού.

β. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους

μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με έγγραφό του προς το Ε.Σ.Ρ.. Εάν το Ε.Σ.Ρ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.» γ. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2328/1995, όπως

τροποποιήθηκαν δια του παρόντος, πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδρομή τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθμό, προσδιορίζονται και καταλογίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε. .Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. άρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή καθυστέρησή τους πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθμού.

δ. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιες απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν, για το προσωπικό που εκτελεί δημοσιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που συνάπτει η Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών με την Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών. Αντιστοίχως για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται για το προσωπικό που ασκεί ομοειδή ή παρεμφερή εργασία σε άλλες επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για τους οποίους υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

[Η παρ.16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.13 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

 1. Οι διατάξεις της παρ. 6 του Ν. 1866/1989, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 7

Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

 1. Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται, ανανεώνονται και ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ..
 2. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσονται, κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, συγκεκριμένες θέσεις αδειών κατά νομό. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε συχνότητες ή δέσμες συνδυασμένων συχνοτήτων και σε θέσεις εκπομπής, που καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και μία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Για την εφαρμογή του παρόντος οι νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής θεωρούνται ενιαίος νομός, με εξαίρεση τα Κύθηρα και την επαρχία Τροιζηνίας που μπορούν να καλύπτονται από ραδιοφωνικούς σταθμούς των όμορων νομών.

 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε..

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α) Ο επιχειρηματικός φορέας και η επωνυμία του σταθμού. Εάν ο φορέας είναι εταιρεία: η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το καταστατικό, η σύνθεση του κεφαλαίου, ο κατάλογος των εταίρων ή μετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τα ονόματα των διαχειριστών και εκπροσώπων και αντίγραφο του ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. β του προηγούμενου άρθρου.

β) Τα ονόματα του υπευθύνου προγράμματος και του τεχνικού υπευθύνου του σταθμού. Για τους σταθμούς γενικής στόχευσης πρέπει να ορίζεται και υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών.

γ) Η φυσιογνωμία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) και το περιεχόμενο του προγράμματος.

δ) Ο νομός ή τυχόν ευρύτερη περιοχή εμβέλειας του σταθμού και τυχόν συχνότητες που προτιμά ή χρησιμοποιεί (σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης της άδειας).

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προτίθεται να εκπέμπει. στ) Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού.

ζ) Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόμιμης ως τώρα ή πραγματικής απλώς λειτουργίας του σταθμού ή ο χρόνος της τυχόν υποβολής προηγούμενης αίτησης για χορήγηση άδειας.

η) Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός ανταπόκρισης της επιχείρησης στα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

θ) Οι ισολογισμοί και τα στοιχεία των αρμόδιων φορολογικών αρχών, από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια ή – σε περίπτωση νέων σταθμών – οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του σταθμού.

ι) Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η ατομική επιχείρηση ή εταιρεία που ζητά την άδεια. Σε περίπτωση εταιρείας, στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των μεριδίων των εταίρων ή των μετοχών από όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους, καθώς και των οικονομικών στοιχείων, των νομικών ή φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο εδάφιο δ’ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995.

[Το εδάφ. ι’ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.15 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

ια) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3021/2002, όπως κάθε φορά ισχύει Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.

[Η περ.ια’ προστέθηκε με την παρ.15 άρθρ.12 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30)]

 1. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 1. Τα εδάφια α’ έως και η’ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν αναλόγως και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε περιοχή τις αιτήσεις των υποψηφίων και βαθμολογεί τους αιτούντες με σύστημα μορίων, το οποίο καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Εκδίδει μια απόφαση κατά νομό και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή σε αυτό των φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμοδιότητά του αυτή μπορεί να ασκείται από τριμελείς επιτροπές μελών του που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο μέλη, από τα οποία το ένα να έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναμη κόμμα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόμμα με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Στις τριμελείς αυτές επιτροπές κατανέμονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά νομό. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές μπορούν να παραπέμψουν το ζήτημα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου. Προσφυγή των αιτούντων στην Ολομέλεια του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές ασκούν ως προς το ζήτημα αυτό όλες τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ..

 1. Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών αξιολογούνται με σύστημα βαθμολόγησης με μόρια με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) Ενιαίο κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθμού:

αα) Ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν με άδεια βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο λειτουργίας, με αφετηρία την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας π.δ. 25/1988).

ββ) Σταθμοί που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας με πλήρη δικαιολογητικά και άρτια τεχνική μελέτη, όπως αυτό βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών αντιστοίχως και δεν είχαν κριθεί από το Ε.Σ.Ρ. βαθμολογούνται με μισό (0,5) μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο αναμονής από τότε που υποβλήθηκε με πλήρη στοιχεία και άρτια τεχνική μελέτη η σχετική αίτηση.

β) Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού: Οι σταθμοί βαθμολογούνται ως εξής:

αα) Για κάθε πέντε (5) απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την επιθεώρηση εργασίας μισθολογικές καταστάσεις με ένα (1) μόριο.

ββ) Για κάθε επτά (7) συνεργάτες με σύμβαση έργου, όταν αυτοί εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών για τέσσερις τουλάχιστο συνεργασίες το μήνα, για ένα (1) μόριο.

Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια για την περίπτωση αα) και έως το πολύ τρία (3) μόρια για την περίπτωση ββ). Για τη βαθμολόγηση με βάση το παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποφέρει στον αιτούντα έως δύο (2) μόρια. Ο αναφερόμενος στη μελέτη αριθμός θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.

γ) Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού: Οι υποψήφιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) πραγματικής επένδυσης με βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης.

Η αξία πραγματικής επένδυσης αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης. Το κριτήριο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια.

Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί πραγματική επένδυση λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση. Το στοιχείο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους αιτούντες έως δύο (2) μόρια. Το αναφερόμενο στη μελέτη ύψος της πραγματικής επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται πρόσθετος όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.

δ) Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας:

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραμμάτων και των συνεργατών του σταθμού, η ανάπτυξη προγραμμάτων στους τομείς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, ή ποιότητα του προγράμματος τόσο των γενικής στόχευσης σταθμών όσο και των ειδικών σταθμών με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε μια από τις μορφές του λόγου ή της τέχνης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθμολογούνται ως εξής: α) Με ένα (1) έως δώδεκα (12) μόρια οι σταθμοί γενικής στόχευσης.

β) Με ένα (1) έως οκτώ (8) μόρια οι ειδικοί σταθμοί.

 1. Το κριτήριο του χρόνου αναμονής κατά την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος.
 2. Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας του σταθμού λαμβάνεται υπόψη μόνο για την ανανέωση της άδειας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συνυπολογίζεται και για τη χορήγηση άδειας.

 1. Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται σης διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παρατείνεται και λήγει μετά τη δημοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ..

 1. Με την πρώτη εφαρμογή του παρόντος λήγουν όλες οι άδειες που έχουν χορηγηθεί για ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και οι προσωρινές άδειες δοκιμαστικής εκπομπής. Ως πρώτη εφαρμογή νοείται η έκδοση των πράξεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. με την οποία χορηγούνται άδειες στον αντίστοιχο νομό.

 1. Οι άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

 1. Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Οι άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.

 1. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία:
 • Ο φορέας της άδειας.
 • Ο διακριτικός τίτλος του ραδιοφωνικού σταθμού και η περιγραφή του ηχητικού του σήματος.

 • Ο χαρακτήρας του ραδιοφωνικού σταθμού (γενικής στόχευσης ή ειδικός).
 • Η διάρκεια της άδειας.
 • Ο υπεύθυνος προγράμματος και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, καθώς και ο υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, όταν ο σταθμός είναι γενικής στόχευσης. Αυτός πρέπει να είναι δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών.

 • Η περιοχή που καλύπτει η άδεια.
 • Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού.
 • Η θέση ή οι θέσεις εκπομπής.
 • Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες λειτουργεί ο σταθμός.
 • Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 8

Αρχές λειτουργίας, εκπομπών, διαφημίσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Διοικητικές κυρώσεις – Ανάκληση της άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις

 1. Οι εκπομπές (περιλαμβανομένων και των διαφημίσεων) όλων των ραδιοφωνικών σταθμών διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες εκπομπών και διαφημίσεων που ισχύουν για τις εκπομπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος και της οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989, που εφαρμόζεται αναλόγως και ως προς αυτούς. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί θεμελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε ορισμένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και για την Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε..

Το πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με τον τοπικό χαρακτήρα του σταθμού. Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για:

α) Την παρουσίαση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιφέρειας του σταθμού.

β) Την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιφέρειας του σταθμού.

Δεν επιτρέπεται η μετάδοση ειδήσεων από ειδικούς σταθμούς.

 1. Κάθε σταθμός υποχρεούται να μεταδίδει την επωνυμία και το τυχόν ηχητικό του σήμα το λιγότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Η μετάδοση του σήματος γίνεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όταν μεταδίδονται εκπομπές που δεν επιτρέπεται να διακοπούν για τη μετάδοση διαφημίσεων και για τα διαστήματα που ισχύει η απαγόρευση αυτή.

 1. Ως προς τη ραδιοφωνική διαφήμιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκπομπών ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
 2. Οι παράγραφοι 12 έως 19 και 21 έως 23 του άρθρου 3 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα προβλεπόμενα της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 πρόστιμα, ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κυμαίνονται μεταξύ ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 ελάχιστο ύψος προστίμου ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 9

Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου, των κρατικών νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως:

α) Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών.

β) Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε άλλα μέσα διαφήμισης.

Το ποσοστό συμμετοχής των εφημερίδων και περιοδικών στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστο σαράντα τοις εκατό (40%) και του ραδιοφώνου τουλάχιστο δέκα τοις εκατό (10%).

Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

γ) Η οργάνωση κοινών διαφημιστικών εκστρατειών, η ανάληψη εκδόσεων, η οργάνωση συνεδρίων ή εκδηλώσεων ή χορηγιών συνεδρίων, αφιερωμάτων στα μέσα ενημέρωσης και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη κάθε άλλης πρωτοβουλίας αναγκαίας για την εκπλήρωση των σκοπών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

δ) Η τήρηση της δεοντολογίας των διαφημίσεων και των προδιαγραφών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως ως προς την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση και ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

στ) Στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών πρέπει να μετέχει εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Άρθρο 10

Κατοχύρωση του επαγγέλματος του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων

 1. Οι συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, αφ’ ενός μεν με τους πνευματικούς δημιουργούς, αφ ετέρου δε με τους ραδιοτηλεοπτικούς, κινηματογραφικούς, διαφημιστικούς ή άλλους οργανισμούς, που συνάπτουν συμβάσεις για την παραγωγή τέτοιων έργων, όταν δεν τα παράγουν μόνοι τους (ανεξάρτητες παραγωγές), συνάπτονται μόνο από όσους ασκούν το επάγγελμα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οπτικοακουστικά έργα διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας (2′) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού.

 1. Παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α’) παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή ήχου και εικόνας.

Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων προπαρασκευάζει και πραγματοποιεί οπτικοακουστικά έργα, φροντίζει για την προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων παραγωγής, αναλαμβάνει την ευθύνη των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που είναι συνυφασμένα με την παραγωγή και συνάπτει όλες τις απαραίτητες για την παραγωγή συμβάσεις και συμφωνίες.

 1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων απαιτείται η εγγραφή υπό την ιδιότητα αυτή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Προκειμένου να εγγραφεί ως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων στο τοπικώς αρμόδιο επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

[Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 7 του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α΄ 143)]

 • Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.

γ. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. δ. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης.

ε. Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές επαγγελματικές γνώσεις και συγκεκριμένα:

αα. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού σε έναν από τους συναφείς τομείς (όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικονομία, τα νομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων) ή αναγνωρισμένης, μέσης τουλάχιστον σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωσης διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου, ή ββ. Βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστο για δύο συνεχή, ή για τρία συνολικά χρόνια, υπό την

ιδιότητα του ανεξάρτητου επαγγελματία παραγωγού ή του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παραγωγής. Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε περίπτωση εξαρτημένης εργασίας από τον εργοδότη. Σε περίπτωση δε που εργοδότης είναι ο ίδιος ο παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο, ή ως νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας από τον οργανισμό, οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τους οργανισμούς που παρήγγειλαν τα οπτικοακουστικά έργα.

Ως εργασία νοείται η οικονομική ευθύνη του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί για την παραγωγή τουλάχιστο μιας κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή οκτώ τουλάχιστον ωριαίων τηλεοπτικών εκπομπών ή η εκτέλεση ισοδύναμων εργασιών κατά την κρίση τριμελούς επιτροπής που ορίζει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. και η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και έναν εκπρόσωπο της πιο αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης ανεξάρτητων παραγωγών. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους – μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π. . 530/1991 «Διευκόλυνση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 205Α’).

 1. 4. [Η παρ.4 καταργήθηκε με το άρθρο 29 Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178)]
 2. Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρείες) παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του μητρώου παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

 • Στις προσωπικές εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ο διαχειριστής ομόρρυθμος εταίρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

β. Στις Ε.Π.Ε. πρέπει σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, τουλάχιστον ο ένας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο. Ο διαχειριστής αυτός δεν μπορεί να υποκαθίσταται στη σύναψη συμβάσεων οπτικοακουστικής παραγωγής από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο.

γ. Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ονομαστικές, ο δε διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

 1. Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων που έχει εγγραφεί στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε πέμπτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, καθώς και βεβαίωση αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής ένωσης των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, ότι άσκησε το επάγγελμα μέσα στα πέντε προηγούμενα χρόνια.

 1. Αν τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων διαγράφεται από το επιμελητήριο.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

[Η παρ.8 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.33 Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α΄ 155)]

Άρθρο 11

Ιδιωτικές επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

 1. Οι επιχειρήσεις ερευνών αγοράς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και επιθυμούν οι έρευνές τους να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. και τα άλλα κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει:

Να διαθέτουν:

α) Δύο τουλάχιστο μόνιμα (ως μέλη της διοίκησης της επιχείρησης ή και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) στελέχη ειδικευμένα στην έρευνα αγοράς με τριετή τουλάχιστον εμπειρία, στοιχείο που πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου ή της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας, αντίστοιχα.

β) Επαρκή μηχανογραφικό εξοπλισμό για την καταχώριση και επεξεργασία των στοιχείων, όπως αυτό βεβαιώνεται από μηχανικό πληροφορικής μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

γ) Μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων όπως αυτό προκύπτει από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας.

δ) Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το προηγούμενο και το τρέχον κάθε φορά έτος ε) Επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια

ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκμεταλλεύονται τέτοιο σταθμό ή διαφημιστικές επιχειρήσεις. Το εδάφιο β’ της παραγράφου

 • του άρθρου 12 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς εφόσον αυτές έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

 1. Στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. τηρείται μητρώο επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στο οποίο εγγράφονται όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού μετά από γνώμη του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς ή άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στα οποία είναι μέλος η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η εγγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 1. Έρευνες σχετικές με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς θεωρούνται κυρίως οι έρευνες τηλεθέασης, ακροαματικότητας, κατανομής και συγκέντρωσης της διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιρροής της ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης, προτιμήσεων του κοινού.

 1. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο μητρώο της παραγράφου 2 πρέπει να αποδέχονται εγγράφως την τήρηση των επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς του International Code of Marketing and Social Research Practice (του 1977 όπως ισχύει), της European Society of Opinion and Marketing (ICC/ESCOMAR), καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. Τους ελέγχους διενεργεί ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς ή άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση της οποίας η επιχείρηση είναι μέλος, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

 1. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν παρακωλύει την ανάπτυξη συστημάτων έρευνας της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς από το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων στο πλαίσιο των σκοπών του. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζονται τα σχετικά με τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής του Ι.Ο.Μ. από τους εντολείς του που μπορεί να είναι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών ή τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή ιδιώτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 1. Ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα ερευνών μπορούν να αναλαμβάνουν έρευνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. Έρευνες που διεξάγονται από τους παραπάνω φορείς λαμβάνονται υπόψη από το Ειδικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τα άλλα αρμόδια κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

[Η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.33 Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α΄ 155)]

Άρθρο 12

 1. Απαγορεύεται η καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς την έκδοση τιμολογίου, που εκδίδεται κατά των Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και επί του οποίου αναγράφεται και το ποσό του αγγελιοσήμου που αναλογεί.

 1. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας, εφόσον κατά τις ισχύουσες ως σήμερα διατάξεις έχει την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου και αγγελιοσήμου, οφείλει να υποβάλει στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών, που εφαρμόζει. Στον τιμοκατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται και όλες οι εκπτώσεις, οι προμήθειες και οι προσφορές, καθώς και ο αποδέκτης τους, είτε αυτός είναι διαφημιζόμενος είτε ο διαφημιστής που μεσολαβεί. Σε περίπτωση που τέτοιος τιμοκατάλογος δεν υποβληθεί, ισχύουν για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και του αγγελιοσήμου, ως προς τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, ο τιμοκατάλογος της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. επαυξημένος κατά εκατό τοις εκατό (100%) και ως προς τα έντυπα μέσα ενημέρωσης οι υψηλότερες τιμές του τιμοκαταλόγου, που έχουν υποβληθεί από αλλά μέσα ενημέρωσης της ίδιας κατηγορίας και έκτασης κυκλοφορίας.

Ο τιμοκατάλογος, που κατατίθεται στη .Ο.Υ. και αποστέλλεται υποχρεωτικώς από τα μέσα ενημέρωσης στο «Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης» (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στον οποίο η .Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφο ή απόσπασμα με δαπάνες του, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1599/1986.

 1. Κάθε τιμολόγιο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού διαφημιστικών μηνυμάτων, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων η ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σ αυτό αναγράφονται η τιμή και οι τυχόν εκπτώσεις κατά το τιμοκατάλογο. Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφο του με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοση του μήνα.

 1. Στα πιστωτικά τιμολόγια, που εκδίδονται από τα έντυπα ήτα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, πρέπει να αναγράφονται και οι αριθμοί των σχετικών τιμολογίων. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
 2. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή προσαρμογής (εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά νομό) του διαφημιστικού μηνύματος από τον ίδιο το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και το είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα, της διαφημιστικής δαπάνης για το συγκεκριμένο αγαθό η υπηρεσία και μόνο για το πρώτο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδεται.

Με εξαίρεση την περίπτωση που χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η χορηγία θεωρείται διαφήμιση, χρονικής διάρκειας ίσης με την εμφάνιση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή του σήματος των προϊόντων του χορηγού. Διαφήμιση επίσης θεωρείται και οποιαδήποτε δημοσίευση που περιέχει διαφημιστικό μήνυμα και καταχωρείται στο σώμα του εντύπου, σε ένθετο, αφιέρωμα κ.λπ. ή διανέμεται μαζί με αυτό, είτε γίνεται επί πληρωμή είτε δωρεάν, με εξαίρεση την περίπτωση που διαφημιζόμενος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, οπότε δεν οφείλεται αγγελιόσημο.

Του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και του αγγελιοσήμου απαλλάσσονται επίσης και μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου προβαλλόμενα σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 21 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 1. Ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο όταν η διαφήμιση μεταδίδεται από την τηλεόραση, και το αγγελιόσημο όταν η διαφήμιση μεταδίδεται από το ραδιόφωνο, υπολογίζονται με βάση την

ονομαστική τιμή κατά τον τιμοκατάλογο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προμήθειες. Όταν μεσολαβεί διαφημιστής και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του, η ονομαστική αυτή τιμή μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%), ασχέτως της πραγματικής έκπτωσης που τυχόν χορηγείται.

Όταν η διαφήμιση δημοσιεύεται σε έντυπο μέσο ενημέρωσης, το αγγελιόσημο υπολογίζεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

Όταν συνάπτονται ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ των πάσης φύσεως μέσων ενημέρωσης για την αμοιβαία διαφημιστική προβολή τους, οι παραπάνω επιβαρύνσεις υπολογίζονται επίσης με βάση την τιμή του τιμολογίου.

 1. Κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο, κατατίθενται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων από το διαφημιζόμενο ή εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, από τον διαφημιστή κατ’ εντολή του διαφημιζομένου, ο μεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε τράπεζες συμβεβλημένες με αυτό, το δε αγγελιόσημο στο όνομα του μέσου ενημέρωσης, στο οποίο έγινε η διαφημιστική προβολή, σε τράπεζες συμβεβλημένες με τα κατά νόμο αρμόδια για την είσπραξη του αγγελιόσημου ασφαλιστικά ταμεία και σε σχετικούς λογαριασμούς τους. Τα δε σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται στο τιμολόγιο, ο αριθμός του οποίου αναγράφεται σε αυτά. Τα ποσά του αγγελιοσήμου που κατατίθενται στους ανωτέρω λογαριασμούς των ασφαλιστικών ταμείων είναι ακατάσχετα και αναπαλλοτρίωτα για οποιαδήποτε αιτία.

Οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με την είσπραξη, τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την κατανομή του αγγελιοσήμου, αφαιρείται από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. στο τέλος κάθε διμήνου από τις αντίστοιχες εισπράξεις αγγελιοσήμου και το υπόλοιπο κατανέμεται στους δικαιούχους.

Η κατανομή του αγγελιοσήμου γίνεται με απόφαση του .Σ. του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. εντός του επομένου μήνα κάθε διμήνου, αρχής γενομένης από το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου κάθε χρόνου.

 1. Το αγγελιόσημο που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Α.Ν. 248/1967 για καταχωρίσεις στις ημερήσιες εφημερίδες κάθε επί πληρωμή δημοσιεύματος που δεν αποτελεί διαφήμιση, εισπράττεται και αποδίδεται από την επιχείρηση που εκδίδει την εφημερίδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του Α.Ν. 248/1967, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. ./τος 1344/1973, και κατατίθεται στους λογαριασμούς του Ε. .Ο.Ε.Α.Π. με τους τίτλους «Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών» και «Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα, που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το αγγελιόσημο που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Α.Ν. 248/1967, για καταχωρίσεις σε μη ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά κάθε επί πληρωμή δημοσιεύματος που δεν αποτελεί διαφήμιση, εισπράττεται και αποδίδεται από την επιχείρηση που εκδίδει το έντυπο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διάταξη αυτή.

 1. Εάν ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο δεν υπολογίστηκαν και δεν αποδόθηκαν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η διαφορά που προκύπτει με τις ανάλογες προσαυξήσεις κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου για την καταβολή τους.

Σε περίπτωση μη ή εκπρόθεσμης απόδοσης του αγγελιόσημου, επιβάλλονται σε βάρος των κατά τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου αυτού υπόχρεων τα πρόσθετα τέλη και οι προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1469/1984, όπως αναπροσαρμόστηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 1209/1990 και ισχύουν.

Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή του αγγελιοσήμου των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και περιοδικού τύπου, εκτός των άλλων νομικών κυρώσεων, παρέχει στο αρμόδιο για την είσπραξη του ασφαλιστικό ταμείο και το δικαίωμα να προβαίνει στη βεβαίωση του, η οποία αποτελεί τίτλο εκτελεστό και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε. .Ε..

 1. Η μη εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή του ειδικού φόρου ή του αγγελιοσήμου αποτελεί για τους κατά τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου αυτού υπόχρεους για την καταβολή τους, προκειμένου δε περί εταιρειών για το νόμιμο εκπρόσωπο τους, ποινικό αδίκημα, το οποίο διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ίση με το μισό (1/2), τουλάχιστον, του ποσού του αγγελιοσήμου που δεν καταβλήθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν. 86/1967, όπως ισχύουν.

 1. Τα μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται, σε περίπτωση προσεπίκλησης τους από το αρμόδιο για την είσπραξη του αγγελιοσήμου ασφαλιστικό ταμείο, να παρεμβαίνουν προσθέτως υπέρ

αυτού. Αν δεν παρέμβουν εμπροθέσμως και δεν παραστούν νομίμως και προσηκόντως προς υποστήριξη της παρέμβασης τους, ευθύνονται έναντι του παραπάνω ασφαλιστικού ταμείου ως πρωτοφειλέτες.

 1. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται να τηρούν τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων θεωρημένο από την αρμόδια .Ο.Υ., στο οποίο να εμφανίζονται ανά ημέρα η ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται.

Στο ημερολόγιο αυτό θα αναγράφονται ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος, το προϊόν ή η υπηρεσία του διαφημίζεται, η αξία με βάση τον τιμοκατάλογο και το τιμολόγιο, τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε για την καταβολή του φόρου και του αγγελιοσήμου και το ποσό αυτών, καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης ειδικής επιβάρυνσης. Επίσης, θα αναγράφεται και ο ακριβής χώρος ή θέση ή χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση.

Στο ίδιο ημερολόγιο θα αναγράφονται και οι κατά την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού καταχωρίσεις, με εξαίρεση τις μικρές αγγελίες και τα κοινωνικά, για τα οποία τα έντυπα μέσα θα υποβάλλουν δηλώσεις στον Ε. .Ο.Ε.Α.Π. ή στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. κατά περίπτωση.

Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει μέσα στον επόμενο μήνα από το τέλος κάθε διμήνου στην αρμόδια για το σκοπό αυτόν .Ο.Υ. το ένα αντίτυπο του ημερολογίου που τήρησε για όλο το προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο, το δε δεύτερο στο νομιμοποιούμενο για τον έλεγχο του αγγελιοσήμου Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης, υποχρεούνται στη τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για καθένα από το μέσα αυτά.

Η μη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, που αναφέρονται στον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και στο περιεχόμενο των τιμολογίων, καθώς και στη σύνταξη και υποβολή στη

.Ο.Υ. και το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. των προβλεπομένων καταστάσεων, δηλώσεων και ημερολογίων, συνιστά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οπότε και εφαρμόζονται οι φορολογικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φόρα.

Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο εγκαίρως και προσηκόντως ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο επί των διαφημίσεων και οι τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές, ανεξάρτητα από τις άλλες συνέπειες, οι σχετικές διαφημιστικές δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του διαφημιστή κα του διαφημιζομένου, έστω και αν στη δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί διαφημιστής.

 1. Το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. δικαιούται να προβαίνει στον ουσιαστικό έλεγχο κάθε στοιχείου, σχετικού με τις πραγματοποιούμενες διαφημίσεις και καταχωρίσεις, τον υπολογισμό και την καταβολή του αγγελιοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. ./τος 1344/1973, 4 του Ν. 712/1977 και 14 του Ν. 1989/1991.

 1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από του ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επιφέρει εκτός των άλλων και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις.

Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εννέα κόμμα εννέα τοις εκατό (9.9%).

Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με το υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής,

κοινοποιούνται στην αρμόδια .Ο.Υ. η οποία υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον.

Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ’ αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνη ή απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή δημοσίευσης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

[Τα ανωτέρω τρία εδάφια τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.5 άρθρ.19 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233)]


Αν καταβληθεί επιβράβευση σε μη δικαιούχο ή επιβράβευση μεγαλύτερου ύψους από αυτό που ορίζεται παραπάνω, επιβάλλεται στο μέσο ενημέρωσης και στο διαφημιστή, με πράξη της αρμόδιας .Ο.Υ., πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.

 1. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των διαφημιζομένων, ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις.

Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές. Εφόσον οι μετοχές αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου.

Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών, καθώς και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

[Το τέταρτο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρ.19 Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233)] [Το πέμπτο εδάφιο καταργήθηκε με το άρθρο 29 Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178)]

Ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, οι διαφημιστικές εταιρείες εξομοιούνται με τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα ή προμήθειες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζονται τα σχετικά με τους τρόπους μέτρησης των διαφημιστικών μηνυμάτων που καταχωρούνται ή μεταδίδονται πραγματικά.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης είναι δυνατόν να καθορίζονται λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

[Το άρθρο 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρ.32 Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α΄ 155)]

Άρθρο 13

Ρύθμιση θεμάτων τύπου

 1. Κάθε εφημεριδοπώλης έχει την υποχρέωση να παραδίδει καθημερινά στα Πρακτορεία Διανομής Τύπου ένα «δελτίο κυκλοφορίας» για κάθε σημείο πώλησης που εφοδιάζει αυτός με εφημερίδες και περιοδικά. Σημείο πώλησης τύπου θεωρείται το περίπτερο ή το μικροκατάστημα, το οποίο πωλεί εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και ο ίδιος ο εφημεριδοπώλης, όταν δεν περιορίζεται στον εφοδιασμό των σημείων πώλησης της περιοχής του, αλλά πωλεί εφημερίδες και περιοδικά και απευθείας στο κοινό.

Στο δελτίο κυκλοφορίας θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, κατά τρόπο κατάλληλο με επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε έντυπο που υποχρεούνται να προετοιμάζουν και να διανέμουν στους εφημεριδοπώλες τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου:

α. Το ονοματεπώνυμο της ατομικής επιχείρησης, η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το σημείο πώλησης και η ακριβής διεύθυνσή του.

β. Ο αριθμός της άδειας πώλησης εφημερίδων και περιοδικών του σημείου πώλησης. γ. Για κάθε έντυπο χωριστά:

αα) ο αριθμός των αντιτύπων που παραδίδονται στο σημείο πώλησης προς διάθεση, ββ) ο αριθμός των αντιτύπων που επιστρέφονται, γγ) ο αριθμός των αντιτύπων που πουλήθηκαν.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αμέσως ως προς τις εφημερίδες, ενώ ως προς τα περιοδικά εφαρμόζονται ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με την οποία ρυθμίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να καθορίζονται και πρόσθετα στοιχεία ή άλλα χαρακτηριστικά του παραπάνω δελτίου, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες μηχανοργάνωσης.

 1. Σε περίπτωση άρνησης του υπεύθυνου κάποιου σημείου πώλησης να συμπληρώσει και να επιστρέψει το δελτίο αυτό ή σε περίπτωση αναγραφής ανακριβών στοιχείων, αφαιρείται η

άδεια πώλησης και απαγορεύεται του λοιπού η διάθεση εφημερίδων ή περιοδικών από τον παραβάτη.

Σε περίπτωση άρνησης του εφημεριδοπώλη να διακινήσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με τον παραπάνω τρόπο ή σε περίπτωση εφοδιασμού με εφημερίδες και περιοδικά περιπτέρων ή μικροκαταστημάτων που δεν έχουν άδεια πώλησης εφημερίδων και εφόσον αυτό διαπιστώσει από την Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 2943/1954, ο εφημεριδοπώλης στερείται του δικαιώματος να εφοδιάζει τα σημεία πώλησης της περιοχής του με τύπο, υποκαθιστάμενος από τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου, τα οποία μπορούν να ενεργούν απευθείας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η στέρηση καθίσταται οριστική.

 1. Οι ιδιοκτήτες των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων που είναι τακτικά μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, οφείλουν να προσαρμόσουν τις εφημερίδες τους προς τις προδιαγραφές του εδαφίου ε’ του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 (ΦΕΚ 197 Α’), όπως αυτό ισχύει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1995. Μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι εφημερίδες που δεν προσαρμόστηκαν παύουν να υπάγονται στο νομικό καθεστώς που προϋποθέτει τη συνδρομή των όρων του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972, όπως αυτό ισχύει.

 1. Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 εδάφιο δ’ και 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 1263/1972, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, δημοσιεύσεις γίνονται για καθένα από τα κρατικά νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, σε τουλάχιστον μια ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και σε δύο επαρχιακές μη ημερήσιες εφημερίδες κάθε περιφέρειας.

Καθένας από τους φορείς, που έχουν υποχρέωση να προβούν στις δημοσιεύσεις αυτές, ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. να του προσδιορίσει τις συγκεκριμένες εφημερίδες κάθε νομού και κάθε περιφέρειας αντίστοιχα, στις οποίες θα γίνουν οι δημοσιεύσεις. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με κριτήριο την ίση κατανομή των δημοσιεύσεων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972, όπως αυτό ισχύει και στις μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, όπως αυτό ισχύει και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

 1. Οι ημερήσιες ή μη επαρχιακές εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 26 παρ. 2 και 43 β’ παρ. 4 και 5 του κωδ. Ν. 2190/1920, πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 43 β’ του κωδ. Ν. 2190/1920 διαγράφονται οι λέξεις «ή δεκαπενθήμερη».

Ως προς τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή η προϋπόθεση της ευρείας κυκλοφορίας νοείται ως ευρεία κυκλοφορία στην περιοχή Μακεδονίας – Θράκης.

 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 1446/1984 (ΦΕΚ 80 Α’) προστίθεται η ακόλουθη φράση : «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μπορεί να προβλεφθεί η σύσταση κοινού λογαριασμού και για τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις, που γίνονται σε μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες και για τη διανομή του ποσού που συγκεντρώνεται κατ’ ισομοιρίαν στις οποίες μπορούν κατά το νόμο να γίνουν τέτοιες δημοσιεύσεις.»

 1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4041/1960 (ΦΕΚ 36 Α’) αντίτυπα και εφημερίδας και περιοδικού, που αποστέλλονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., περιορίζονται σε ένα (1).Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του Ν. 4041/1960 αντικαθίσταται ως εξής:»Η παραβίαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια μόνο τη μη χορήγηση βεβαιώσεων για τα στοιχεία που τηρεί το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. (χρόνος κυκλοφορίας, ανελλιπής έκδοση, αριθμός φύλλων κ.λπ.) ως προς το αντίστοιχο έντυπο».

 1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Ν.Δ/τος 3619/1956, που προστέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4041/1960, όπως ισχύει, υπάγονται και οι ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες στις οποίες μπορούν να γίνουν οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 1. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972, όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Το Σάββατο θεωρείται ως προς την εφαρμογή της διάταξης αυτής μη εργάσιμη ημέρα, ενώ επιτρέπεται διακοπή της έκβασης κατά δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών».

 1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή εταίρος προσωπικής εταιρείας ή συνεταιρισμού ή μέτοχος κεφαλαιουχικής εταιρείας που εκδίδει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέτοχος σε άλλη εταιρεία που εκδίδει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο:

α) έως δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου, από τις οποίες μια μόνο πρωινή και μια μόνο απογευματινή, β) έως μια ημερήσια οικονομική και έως μια ημερήσια αθλητική εφημερίδα που εκδίδεται στην

Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου ή διανέμεται σε συνδρομητές με δικά της μέσα ή ταχυδρομικά, γ) έως δύο ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (Ν. . 1263/1972, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς νομούς,

δ) έως δύο μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (Ν. 4286/1963, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς νομούς, ε) μία μόνο κυριακάτικη έκδοση είτε των ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων της περίπτωσης α’

με τον αυτό ή συναφή τίτλο είτε αυτοτελή. Ως αυτοτελής νοείται η εβδομαδιαία πολιτική ή οικονομική ή αθλητική εφημερίδα που κυκλοφορεί την Κυριακή ή το Σάββατο και διανέμεται μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου.

 1. Ο περιορισμός της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για το ή τη σύζυγο σε κάθε περίπτωση και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως κα εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου ρυθμού κάθε φυσικού προσώπου που εμπίπτει σ’ αυτούς, εφόσον αυτοί δεν έχουν και δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη επιχειρηματικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

 1. Όσοι εμπίπτουν στους περιορισμούς των δύο προηγούμενων παραγράφων και τους υπερβαίνουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση στον αρμόδιο για τον έλεγχο των δηλώσεων του Ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α’) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οικεία Ένωσης Ιδιοκτητών Εφημερίδων και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και να συμμορφωθούν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μεταβιβάζοντας τις επιπλέον επιχειρήσεις ή μερίδια ή μετοχές. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η μεταβίβαση αυτή, καθώς και δήλωση για τα οικονομικά μέσα που διατέθηκαν από τους αγοραστές των αντίστοιχων επιχειρήσεων, μεριδίων ή μετοχών κατατίθενται όπου και η δήλωση υπέρβασης των περιορισμών. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 1. Η τήρηση των περιορισμών του άρθρου αυτού ελέγχεται κατά το άρθρο 24 του Ν. 1746/1988, όπως ισχύει και το άρθρο 40 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α’), όπως ισχύει. Αντικείμενο των δηλώσεων και των ελέγχων που προβλέπονται στις δηλώσεις αυτές, είναι και η τήρηση των περιορισμών των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού. Η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει και κατά την έναρξη της κυκλοφορίας εφημερίδας ή περιοδικού. Αν οι παραπάνω κοινοποιήσεις δεν έχουν γίνει για εφημερίδες ή περιοδικά που κυκλοφορούν ήδη, γίνονται υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του Ν. 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 27 του Ν. 1868/1989 και ισχύει, εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του Ν. 1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η τελευταία πρόταση του εδαφίου, που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου μόνου του Ν. 2243/1994 (ΦΕΚ 162 Α’) στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου

 • του Ν. 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Ν. 1868/1989, καταργείται και αντί γι’ αυτήν τίθεται το εξής:

«Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του Ν. 1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών για το έτος 1995 υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 10 έως 13 του άρθρου αυτού.
 2. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Ν. 2065/1991, όπως ισχύει, εμπίπτουν:

α. Χωρίς άλλη διατύπωση:

αα) οι ημερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν και μέσω Πρακτορείων Διανομής Τύπου, ββ) οι εβδομαδιαίες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν και μέσω Πρακτορείων Διανομής Τύπου, γγ) οι ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (Ν. . 1263/1972, όπως ισχύει),

δδ) οι μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (ν. 4286/1963 (ΦΕΚ 41 Α’), όπως ισχύει.

β. Μετά από υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας κάθε εντύπου στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.: άλλες εφημερίδες και περιοδικά πολιτικού και οικονομικού περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες των οποίων μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και οι συντάκτες τους μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου. Για τα έντυπα αυτής της κατηγορίας εκδίδεται κάθε δύο (2) χρόνια βεβαίωση του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους στα ΕΛ.ΤΑ..

γ. Μετά από υποβολή αίτησης που συνοδεύεται από τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας κάθε εντύπου στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.: περιοδικά ή άλλα έντυπα επιστημονικού, καλλιτεχνικού, επαγγελματικού ή θρησκευτικού ή άλλου συναφούς περιεχομένου. Για τα έντυπα αυτής της κατηγορίας εκδίδεται κάθε χρόνο κατάσταση του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται στα ΕΛ.ΤΑ.. Στην κατάσταση αυτή και με βάση τον αριθμό των αιτήσεων και τα διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται τα έντυπα που δικαιούνται μειωμένου τιμολογίου, καθώς και ο αριθμός των αντιτύπων κάθε έκδοσης (φύλλων) που μπορούν να διακινούνται ταχυδρομικά με το μειωμένο αυτό τιμολόγιο. Τέτοιος περιορισμός, ως προς τον αριθμό των διακινούμενων εντύπων, μπορεί να θεσπισθεί, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και για τα έντυπα των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου αυτής.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου, καθώς και οι σχετικές με τα τηλεφωνικά τέλη αντίστοιχες ρυθμίσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Ν. 2065/1992, όπως αυτή ισχύει.

[Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β άρθρ.15 Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄)]

 1. Στη ρύθμιση του εδαφίου β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 1346/1973 (ΦΕΚ 36 Α’), όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των ημερήσιων εφημερίδων Θεσσαλονίκης. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το προσωπικό (εκτός των συντακτών και τεχνικών τύπου) των ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών επεκτείνονται αυτομάτως και στο αντίστοιχο προσωπικό των ημερήσιων εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

 1. Στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3.000 χιλιόγραμμων στους κατά την παρ. 2 του άρθρου 54 του Α.Ν. 1093/1938 εφημεριδοπώλες για τη διακίνηση αποκλειστικά και μόνο του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αφού καταβληθεί η από το άρθρο 2 προβλεπόμενη υπέρ του Δημοσίου εφάπαξ εισφορά».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε., ΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Θέματα του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και του Ε.Σ.Ρ.

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1904/1990 (ΦΕΚ 143 Α’) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 1948/1991 (ΦΕΚ 83 Α’) και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια με την παράγραφο 6 του άρθρου 40 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατίθενται:

αα) ΛΟΤΤΟ από 1.1.1998 : – Ποσοστό σαράντα τρία τοις εκατό (43%) του συνόλου ως κέρδος των συμμετεχόντων στο αριθμολαχεία. – Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) παρακρατείται από τον ΟΠΑΠ για την κάλυψη των πάσης φύσεων εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστού, ως και για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού. – Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης. – Ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό ( 17% ) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. – Ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. για την προβολή των εθνικών θεμάτων. – Ποσοστό δεκαεννέα τοις εκατό (19%) με επιμέλεια του ΟΠΑΠ στο Ελληνικό Δημόσιο. ββ) ΠΡΟΤΟ : Από 1.1.1998 Ποσοστό πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%) ως κέρδος των συμμετεχόντων στο αριθμολαχείο. – Ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) παρακρατείται από τον ΟΠΑΠ για την κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων διοίκησης και λειτουργίας του, καθώς και λοιπών εξόδων του διαχειριστού, ως και για μελλοντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού. – – Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%} στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης. – Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. – Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. για την προβολή των εθνικών θεμάτων. – Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) με επιμέλεια του ΟΠΑΠ στο Ελληνικό Δημόσιο. Παρέχεται στον ΟΠΑΠ το δικαίωμα της διενέργειας πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ – ΠΡΟΤΟ, πέραν των τακτικών, τα έσοδα των οποίων διατίθενται όπως εκείνα από τους τακτικούς διαγωνισμούς πλην των δικαιωμάτων του Δημοσίου που περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4.000.000.000) δραχμών ετησίως. Ειδικώς για τους έντεκα (11) τελευταίους πρόσθετους διαγωνισμούς η κατανομή των ποσοστών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Παρέχεται το δικαίωμα, να προκαταβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, από 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, από τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί των εσόδων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ ποσό σαράντα τοις εκατό (40%) της κατ’ έτος εγγεγραμμένης στον Κρατικό Προϋπολογισμό πρόβλεψης εσόδων του Δημοσίου από ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ και μέχρι έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000} δραχμές για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ταμειακών αναγκών της. Μετά τη συμπλήρωση του ποσού αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο αποδίδονται πέραν των δικαιωμάτων του και τα δικαιώματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέχρι και τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού.»

[Τα εδάφια αα’ και ββ’ τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.7 άρθρ.30 Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α΄ 31)]

β. Τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου κατατίθενται, μετά από κάθε κλήρωση, στη .Ο.Υ. Γενικών Εσόδων ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού και στον οικείο κωδικό εσόδου.

γ. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο αυτής της παραγράφου καταργείται.

 1. Τα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού, μετά από έγκριση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μπορούν να δέχονται, δια του προϊστάμενου τους, χορηγίες ή δωρεές ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) δολαρίων Η.Π.Α. για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους ως προς την ενημέρωση της κοινής γνώμης της περιοχής τους (όπως οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, εκθέσεις βιβλίων και φυλλαδίων, υποχρεώσεις ή μηνύματα στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης).

 1. Στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορεί να προσλαμβάνεται για την κάλυψη των αναγκών τους επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο αποζημιώνεται κατά την ελληνική νομοθεσία ή να συνάπτονται συμβάσεις μίσθωσης μεταφραστικού ή δημοσιογραφικού ή άλλου συναφούς έργου, εάν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις ή με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης.

Αυτού του είδους οι συμβάσεις συνάπτονται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου Γραφείου με έγκριση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Για το σκοπό αυτόν συνιστώνται σε κάθε Γραφείο Τύπου Εξωτερικού έως τρεις (3) θέσεις επιτόπιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανάλογου νομικού καθεστώτος. Το προσωπικό αυτό δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται στην Κεντρική Υπηρεσία. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού αυτής της κατηγορίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.. Εφόσον αυτές οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο, ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων ισχύει το Δίκαιο αυτό. Εφόσον οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται κατά το δίκαιο του τόπου

απασχόλησης, το δίκαιο αυτό ισχύει και ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων αυτών.

Επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλες πρόσθετες αποδοχές ή επιδόματα δεν καταβάλλονται σε καμία περίπτωση στους υπαλλήλους αυτής της κατηγορίας, εξαιρουμένων των επιδομάτων αδείας, εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.

[Η τελευταία φράση της δεύτερης περιόδου της παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθρ.12 Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α΄ 46)]

Απαραίτητο προσόν για τη σύναψη παρόμοιων συμβάσεων εργασίας ή έργου είναι η άρτια γνώση της γλώσσας του τόπου απασχόλησης και η κατοχή τίτλου σπουδών ή επαγγελματικής εμπειρίας ανάλογης με τα καθήκοντα της θέσης ή το αντικείμενο της σύμβασης.

Το επιτόπιο προσωπικό του άρθρου αυτού εξαιρείται από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 Α).

[Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.12 Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α΄46)]

 1. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του Ν. 2190/1994 συμβάσεις ειδικών επιστημόνων και δημοσιογράφων μπορούν να είναι ή να καθίστανται και αορίστου χρόνου, οι δε προβλεπόμενες ενιαίες θέσεις αυξάνονται κατά πέντε (5).
 2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του Ν. 1730/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1860/1989 και στη συνέχεια με το άρθρο 1 παρ.6 του Ν. 2173/1993, Ειδική Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας καταργείται.

 1. Ο αναπληρωτής του Προέδρου και τα αναπληρωματικά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις του οργάνου ή κλιμακίων επιτροπών του. Όταν μετέχουν χωρίς να αναπληρούν τον Πρόεδρο ή τακτικό μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας που απουσιάζει ή κωλύεται, ψηφίζουν με συμβουλευτική ψήφο. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να συνεδριάζει και υπό δεύτερη σύνθεση με την προεδρία του Αναπληρωτή Προέδρου και τη συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών ως τακτικών. Στην περίπτωση αυτή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο αναπληρώνει ο Πρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη τα τακτικά μέλη της αντίστοιχης κατηγορίας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με κλιμάκια ή επιτροπές του Ε.Σ.Ρ.. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα που υπάγονται σε κάθε κλιμάκιο καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ..

 1. α. Στην κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 2173/1993 συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης προστίθενται εκπρόσωποι: 12) του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, 13) του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών. Στις συνεδριάσεις καλούνται και παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας κοινός εκπρόσωπος: α) των δευτεροβάθμιων ή πανελλήνιας βάσης ενώσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, β) των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Αν αυτός δεν υποδειχθεί από τους ενδιαφερομένους, ορίζεται με πράξη του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. στη μεν περίπτωση α) ύστερα από υπόδειξη της περισσότερο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας ή πανελλήνιας ένωσης τοπικών σταθμών, στη δε περίπτωση β) ύστερα από κλήρωση μεταξύ των αδειούχων σταθμών εθνικής εμβέλειας.

β. Μετά την υποπαράγραφο β’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2173/1993 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τέτοιο ζήτημα δεν είναι η άσκηση αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. που προβλέπεται ρητά από το νόμο και οδηγεί στην έκδοση διοικητικής πράξης».

 1. Το άρθρο 10 του Ν. 1730/1987, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η διάρθρωση και η λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. καθορίζονται με τον Υπηρεσιακό Οργανισμό, τα δε θέματα προσωπικού με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διατυπώνει έτσι τη γνώμη του και εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., καθώς και η εκτέλεση κάθε είδους έργων διέπονται από τον Κανονισμό Διενέργειας προμηθειών και Εκτέλεσης Έργων αντίστοιχα, οι οποίες εκδίδονται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού αυτού οι προμήθειες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παύουν να υπάγονται στο Γενικό Πρόγραμμα Προμηθειών του Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α’). 3. Τα σχετικά με την προμήθεια ή ανάθεση και την εκτέλεση του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. καθορίζονται με Κανονισμό που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που διατυπώνει έτσι τη γνώμη του και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.».

 1. Με τον οργανισμό του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. προβλέπεται σε ποιες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και αυτοτελή ή μη γραφεία του Υπουργείου Τύπου και

Μ.Μ.Ε. μπορεί να τοποθετείται προϊστάμενος και δημοσιογράφος ή ειδικός επιστήμονας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από της υπογραφής της η από 15 Οκτωβρίου 1994 (ημέρα μονογραφής) Σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) μεταξύ αφ’ ενός της Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε., αφ’ ετέρου της «NETHOLD HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Συνδρομητικής Τηλεόρασης» εκ τρίτου δε της «NETWORK HOLDINGS S.A.» που έχει ως εξής, μαζί με τα Α και Β Παραρτήματα της:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 15 Οκτωβρίου 1994 μεταξύ, αφ’ενός της ανώνυμης εταιρίας με την

επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (Ε.Ρ.Τ.), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων 432 και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. Ευγένιο Γιαννακόπουλο, δύναμη και της υπ’ αριθμ. 294/15.10.1994 (θέμ.2) Απόφασης του .Σ. της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε., αφ’ ετέρου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «NETHOLD HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ»(NET – HOLD) (ύστερα από τη μετατροπή της επωνυμίας και του σκοπού της δυνάμει της από 13 Οκτωβρίου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων της εταιρίας SUPER HELLAS Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη 76 και Κηφισίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αντιπρόεδρο του .Σ. Steve Oldfield και τον Οικονομικό Διευθυντή της Νικόδημο Βουδούρη, σύμφωνα με το καταστατικό της και το υπ’ αριθμ. 44/19.9.1994 Πρακτικό .Σ., και εκ τρίτου η εταιρία με την επωνυμία «NETWORK HOLDINGS S.A» που εδρεύει στο Λουξεμβούργο 24-26 Avenue de la Liberte και που εκπροσωπείται νόμιμα από το διευθύνοντα σύμβουλο της Κοος Becker, σύμφωνα με το καταστατικό της και που ενεργεί για ίδιο λογαριασμό (αυτοφειλέτιδα) και ως εγγυήτρια της τήρησης των υποχρεώσεων της αφ’ ετέρου συμβαλλόμενης NETHOLD HELLAS Α.Ε. συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 1. Η Ε.Ρ.Τ. έχει από το νόμο (άρθρο 2 του Ν.1730/1987) το δικαίωμα για την πραγματοποίηση τηλεοπτικών εκπομπών με κωδικοποιημένο σήμα, η λήψη του οποίου είναι δυνατή με τη χρήση ειδικής συσκευής αποκωδικοποίησης. Η ΝETHOLD έχει ως σκοπό τη δημιουργία και εκμετάλλευση συνδρομητικής τηλεόρασης με βάση την τεχνολογία και τεχνογνωσία της μητρικής της εταιρίας ΝΕTWORK HOLDINGS S.A., που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και των θυγατρικών της εταιριών.

 1. Η Ε.Ρ.Τ. και η ΝΕTHOLD αποφασίζουν να συνεργασθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν:

α. Η Ε.Ρ.Τ. θα παραλαμβάνει το κωδικοποιημένο σήμα, που θα εκπέμπεται από το στούντιο της ΝΕΤΗΟLD και μέσω του δικτύου της τελευταίας θα το μεταδίδει από τις δικές της επίγειες συχνότητες στις περιοχές που μνημονεύονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

β. Η ΝΕΤΗΟLD έχει την ευθύνη με δικά της έξοδα και καταβάλλοντας τα οποιαδήποτε δικαιώματα γι αυτό της παραγωγής και προμήθειας των προγραμμάτων που προορίζονται για τη μετάδοση από την Ε.Ρ.Τ. των εκπομπών της συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου. Επίσης, η ΝΕΤΗΟLD έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης των παραπάνω προγραμμάτων και αναλαμβάνει τις κάθε είδους ευθύνες (αστικές, ποινικές, διοικητικές) που μπορούν να προκύψουν από αυτήν την εκμετάλλευση. Οποιοιδήποτε φόροι, εισφορές, κρατήσεις, τέλη και γενικά υποχρεώσεις που βαρύνουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς βαρύνουν τη ΝΕΤΗΟLD.

γ. Το μεταδιδόμενο πρόγραμμα της συνδρομητικής τηλεόρασης πρέπει να είναι σύμφωνο με τους ελληνικούς και κοινοτικούς κανόνες που διέπουν το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Σε περίπτωση που τρίτος στραφεί κατά της Ε.Ρ.Τ. προβάλλοντας προσβολή δικαιώματος του από το περιεχόμενο του μεταδιδόμενου προγράμματος, η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να παρεμβαίνει στις δίκες που θα ανοιχθούν και σε περίπτωση που η Ε.Ρ.Τ. καταδικασθεί στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού, η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να καταβάλει τούτο, απαλλάσσοντας την Ε.Ρ.Τ. από κάθε υποχρέωση. δ. Η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει στην Ε.Ρ.Τ. χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα τη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας κωδικοποίησης που απαιτούνται για τη μετάδοση από την Ε.Ρ.Τ., και για δικό της αποκλειστικά λογαριασμό, κωδικοποιημένων προγραμμάτων (δορυφορικών ή άλλων). Σε περίπτωση που η Ε.Ρ.Τ. αποφασίσει να πραγματοποιήσει μετάδοση κωδικοποιημένου σήματος για λογαριασμό της, τότε η προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι απαραίτητος γι τη χρήση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας κωδικοποίησης, θα γίνει από την Ε.Ρ.Τ. με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ισχύουν γι αυτήν σε παρόμοιες περιπτώσεις κατ’ εφαρμογή του Νόμου και του Κανονισμού Προμηθειών αυτής. Η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίσει προς την Ε.Ρ.Τ., εάν και όταν αυτή εκδηλώσει παρόμοιο ενδιαφέρον, το δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών της

εταιρίας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, με την οποία αυτή είναι ήδη συμβεβλημένη, με τους ίδιους τουλάχιστον όρους με τους οποίους και η ίδια θα έχει συμβληθεί. Η Ε.Ρ.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να συνάπτει, για τα ίδια ή άλλα προγράμματα, παρόμοιες συμβάσεις με ή και με άλλες εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης. ε. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθέτει προς την Ε.Ρ.Τ. κατά προτίμηση την παραγωγή των προγραμμάτων της, καθώς και τη διαχείριση του δικτύου της (συντήρηση, έλεγχος, φύλαξη κ.λπ.), εφόσον οι προσφερόμενοι από την Ε.Ρ.Τ. όροι είναι εύλογοι με βάση τις συνθήκες της αγοράς. στ. Στα πλαίσια της ίδιας συνεργασίας η Ε.Ρ.Τ. μπορεί να προμηθεύεται τηλεοπτικό πρόγραμμα (κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά έργα κ.α.) από τη θυγατρική της ΝΕΤWORK HOLDINGS εταιρία προμήθειας τηλεοπτικού προγράμματος PRONET, με τους ίδιους όρους, που η εταιρία αυτή προμηθεύει προγράμματα στις τηλεοπτικές εταιρίες, που συνεργάζονται με το συγκρότημα NETWORK HOLDINGS S.A.. ζ. Με το παρόν παρέχεται στην Ε.Ρ.Τ. επιπλέον, δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή γενικής λήψης τηλεοπτικού προγράμματος της συνδρομητικής τηλεόρασης έναντι εύλογου τιμήματος.

 1. Η Ε.Ρ.Τ. θα μεταδίδει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα με τον τίτλο ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ε.Ρ.Τ.- FILΜΝΕΤ και το διακριτικό σήμα «CODERT/FILMNET» . Η δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρία δηλώνει ότι η φράση FILMNET είναι τίτλος που ανήκει νόμιμα στον όμιλο εταιριών ΡΑΥ Τ.V.PROPERTIES N.V που εδρεύει στις νήσους Αντίλλες και ανήκει στη NETWORK HOLDINGS S.A.. Η NETWORK HOLDINGS S.A., προσυπογράφουσα το παρόν, εγκρίνει τη χρήση του ως άνω σήματος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει και εγγράφως στην Ε.Ρ.Τ. και τη ΝΕΤΗΟLD το δικαίωμα χρήσης του ως άνω τίτλου από το παραπάνω συγκρότημα θυγατρικών εταιριών της για όσο χρόνο ισχύει το παρόν, μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή του παρόντος.

 1. Έναντι της συμμετοχής της Ε.Ρ.Τ. στη μετάδοση της κωδικοποιημένης τηλεόρασης, όπως παραπάνω περιγράφεται, η ΝΕΤΗΟLD θα καταβάλλει προς την Ε.Ρ.Τ. :

α. Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5% (εξίμισι τοις εκατό) επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού που θα εισπράττεται από τις συνδρομές ετησίως (χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.) και πριν το διαχωρισμό των εισπράξεων αυτών ανάμεσα στη ΝΕΤΗΟLD και στην εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών. Το παραπάνω ποσό είναι καθαρό και επί αυτού υπολογίζονται επιπλέον οι νόμιμες επιβαρύνσεις (παράδειγμα: επί συνδρομητών που καταβάλλουν οι συνδρομητές ετησίως ύψους Α, ο υπολογισμός της παραγράφου αυτής από τον οποίο προκύπτει το καταβαλλόμενο στην Ε.Ρ.Τ. ποσό, είναι Α μείον Φ.Π.Α. επί 6,5% συν νόμιμες επιβαρύνσεις).

β. Η Ε.Ρ.Τ. έχει το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο επί των παραπάνω εισπράξεων κατά την κρίση της. Η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ε.Ρ.Τ. οποιαδήποτε στοιχεία, προκειμένου να καθίσταται δυνατός ο παραπάνω έλεγχος. Η ΝΕΤΗOLD αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά τις συμβάσεις της με εταιρίες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή τις συμμετοχές της σε αυτές, να περιλαμβάνει δέσμευση της συνδρομητικής εταιρίας να παρέχει προς την Ε.Ρ.Τ. όλα τα σχετικά στοιχεία από τα οποία να διαπιστώνεται το σύνολο των εισπραχθέντων ποσών από συνδρομές, που αφορούν τη λειτουργία της συνδρομητικής τηλεόρασης, που αναφέρεται στο παρόν.

γ. Η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να καταβάλει προς την Ε.Ρ.Τ. για τα τρία πρώτα χρόνια της συνεργασίας (δηλαδή για την περίοδο 15 Οκτωβρίου 1994 έως 15 Οκτωβρίου 1997) και ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνδρομών και τους υπολογισμούς της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου ελάχιστο ποσό εγγύησης (MINIMUM GUARANTEE) ως ακολούθως:

 1. Για το πρώτο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15.10.1994 – 15.10.1995) το ποσό των 300.000.000 (τριακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών.

 1. Για το δεύτερο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15.10.1995 – 15.10.1998) το ποσό των 400.000.000 (τετρακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών.

 1. Για το τρίτο έτος (δηλαδή για την περίοδο 15.10.1996- 15.10.1997) το ποσό των 700.000.000 (επτακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών, εφόσον τα καταβαλλόμενα από τη ΝΕΤΗΟLD στην Ε.Ρ.Τ. για τις αντίστοιχες παραπάνω περιόδους ποσά με βάση τη ρύθμιση της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου είναι μικρότερα των εγγυήσεων της παραγράφου αυτής. Η καταβολή των ελαχίστων ποσών εγγύησης γίνεται κατά τη διαδικασία και στις ημερομηνίες που προβλέπονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου.

Προς εξασφάλιση της καταβολής των ελαχίστων ποσών εγγύησης η ΝΕΤΗΟLD αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει προς την Ε.Ρ.Τ. εγγυητικές επιστολές Τραπέζης ως εξής:

 1. Για το πρώτο έτος της συνεργασίας εγγυητική επιστολή 150.000.000 (εκατόν πενήντα εκατομμυρίων) δραχμών, η οποία θα παραδοθεί στην Ε.Ρ.Τ. έως τις 15 Νοεμβρίου 1994 και θα λήγει στις 10 Νοεμβρίου 1995.
 2. Για το δεύτερο έτος της συνεργασίας εγγυητική επιστολή 200.000.000 (διακοσίων εκατομμυρίων) δραχμών, η οποία θα παραδοθεί στην Ε.Ρ.Τ. 10 Νοεμβρίου 1995 και θα λήγει στις 10 Νοεμβρίου 1996.

 1. Εγγυητική επιστολή 350.000.000 (τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) δραχμών, η οποία θα παραδοθεί στην Ε.Ρ.Τ. στις 10 Νοεμβρίου 1996 και θα λήγει στις 10 Νοεμβρίου 1997. Οι εγγυητικές επιστολές είναι ανέκκλητες παραιτούμενης της ΝΕΤΗΟLD και της Τραπέζης του δικαιώματος της δίζησης και της διαίρεσης και περιλαμβάνουν ρητό όρο ότι καταπίπτουν υπέρ της Ε.Ρ.Τ. εφόσον η ΝΕΤΗΟLD δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές της υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία και ιδίως αυτές που αφορούν την καταβολή ελαχίστου ποσού εγγύησης, είτε κατά τη 10η (δεκάτη) Μαΐου, είτε κατά τη 10η (δεκάτη) Νοεμβρίου κάθε έτους. Ο παραπάνω όρος πρέπει σαφώς να αναφέρει ότι μια τέτοια κατάπτωση γίνεται αδιάκριτα από την ημερομηνία λήξης και τη 10η (δεκάτη) Μαΐου του ιδίου έτους, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Το ύψος των ποσών που θα καταβάλει η ΝΕΤΗΟLD προς την Ε.Ρ.Τ. κατά το τέταρτο και πέμπτο έτος της σύμβασης αυτής θα καθορισθεί από κοινού το δεύτερο τετράμηνο του τρίτου έτους της συνεργασίας κατά τρόπο τουλάχιστον ανάλογο με τα ισχύοντα τα τρία πρώτα χρόνια. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων εκ μέρους της NETHOLD, η Ε.Ρ.Τ. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και να απαιτήσει επιπλέον την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας αυτής.

δ. Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων της ΝΕΤΗΟLD προς την Ε.Ρ.Τ. και η καταβολή των δικαιουμένων από την Ε.Ρ.Τ. ποσών θα γίνεται δύο φορές το χρόνο. Η εκκαθάριση και η καταβολή των πρώτων έξι μηνών θα γίνεται τη 10η (δεκάτη) Μαΐου και των έξι επομένων μηνών θα γίνεται τη 10η (δεκάτη) του μηνός Νοεμβρίου.

ε. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων ποσών ενός εξαμήνου, η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται, εκτός από την πληρωμή τόκων υπερημερίας, και στην καταβολή ποσού ίσου με το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στους τόκους υπερημερίας ως κατάπτωση συμφωνούμενης με το παρόν εύλογης ποινικής ρήτρας.

στ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων ποσών πέραν του ενός εξαμήνου, η Ε.Ρ.Τ. έχει δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και να απαιτήσει από τη ΝΕΤΗΟLD αποζημίωση για θετική και αποθετική ζημία.

 1. Η συνεργασία που συμφωνείται με το παρόν δεν στερεί από την Ε.Ρ.Τ. το δικαίωμα να λειτουργήσει και να εκμεταλλευθεί για δικό της λογαριασμό συνδρομητική τηλεόραση ή να συμβληθεί με οποιονδήποτε άλλον τρίτο προκειμένου να λειτουργήσει συνδρομητική τηλεόραση.

 1. Η ΝΕΤΗΟLD είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει στην Ε.Ρ.Τ., εντός δύο μηνών από την υπογραφή του παρόντος, σχετικά έγγραφα μεταβίβασης των μετοχών από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η NETWORK HOLDINGS S.A. έχει αποκτήσει μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα το σύνολο (100 %) των μετοχών της ΝΕΤHOLD HELLAS Α.Ε. οι οποίες παραμένουν ονομαστικές. Η NETWORK HOLDINGS S.A., προσυπογράφουσα το παρόν, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην απωλέσει τον έλεγχο και την πλειοψηφία των μετοχών της θυγατρικής της εταιρίας ΝΕΤHOLD HELLAS Α.Ε. χωρίς την έγκριση της Ε.Ρ.Τ.. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του όρου, η Ε.Ρ.Τ. δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση αυτή. Επιπλέον η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Ε.Ρ.Τ. κάθε μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση εντός 30 ημερών από τη μεταβίβαση των μετοχών και να παρέχει πλήρη στοιχεία στην Ε.Ρ.Τ. για την προέλευση των κεφαλαίων των νέων κάθε φορά μετόχων. Η Ε.Ρ.Τ. δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως και αζημίως το παρόν στην περίπτωση που διαπιστώνεται εικονική μεταβίβαση μετοχών ή παράνομος έλεγχος των μετοχών από τρίτους που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Ε.Ρ.Τ. ως μέτοχοι.

 1. Όλοι οι όροι του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρούνται ουσιώδεις, η δε παραβίαση και ενός από αυτούς εκ μέρους των συμβαλλομένων δίνει το δικαίωμα στον άλλο να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

 1. Η σύμβαση αυτή θα υποβληθεί στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προς έγκριση. Μετά τη σχετική έγκριση, η έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και λήγει στις 15 Οκτωβρίου 1999. Εάν ένα χρόνο πριν από τη λήξη της δεν καταγγελθεί εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων, η ισχύς της παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλα ακόμη πέντε χρόνια.

 1. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών, που θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

Αφού συμφωνήσαμε τα παραπάνω υπογράψαμε το παρόν σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού υπογράψαμε πήρε ο καθένας από ένα, το δε τέταρτο θα κατατεθεί προς θεώρηση στην αρμόδια .Ο.Υ..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓIΑ ΤΗ ΝΕΤΗΟLD ΗΕLLAS Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗ NETWORK HOLDINGS S.A

(Δι εαυτήν – πρωτοφειλέτιδα – και ως εγγυήτρια των όρων του παρόντος συμφωνητικού)

α. Ο προσδιορισμός των αναγκαίων συχνοτήτων τις οποίες θα χρησιμοποιήσει η Ε.Ρ.Τ. Μα την εκπομπή του κωδικοποιημένου προγράμματος, θα γίνεται με απόφαση του Προέδρου του

.Σ. της Ε.Ρ.Τ., που γνωστοποιούνται στη ΝΕΤΗΟLD, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της Ε.Ρ.Τ., το φάσμα των διαθεσίμων συχνοτήτων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Διεθνών Συμβάσεων και οι σχετικές μη δεσμευτικές για τον Πρόεδρο της Ε.Ρ.Τ. προτάσεις της ΝΕΤΗΟLD.

β. Η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται να χρησιμοποιεί συχνότητες που δεν χρησιμοποιούνται από άλλους και στις οποίες δεν παρεμβάλλονται άλλοι κατά το χρόνο της εκπομπής, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ποιοτική λήψη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις του CCIR. Εάν υπάρξει παρεμβολή σε συχνότητα στην οποία η Ε.Ρ.Τ. μεταδίδει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα, η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται άμεσα να λάβει όλα τα απαραίτητα δικαστικό και διοικητικά μέτρα που απαιτούνται για την άρση των παρεμβολών και την ανενόχλητη μετάδοση του προγράμματος. Η ΝΕΤΗΟLD υποχρεούται μετά από πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. να στρέφεται δικαστικώς και με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο και τρόπο καθ’ οιουδήποτε παρενοχλεί τις συχνότητες στις οποίες μεταδίδει η Ε.Ρ.Τ. το κωδικοποιημένο πρόγραμμα το οποίο παράγει και εκμεταλλεύεται η NETHOLD. Σε περίπτωση κατά την οποία από ενέργειες τρίτων η Ε.Ρ.Τ. στερείται τη χρήση συχνοτήτων στις οποίες εκπέμπει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα, η Ε.Ρ.Τ. υποχρεούται άμεσα από τη στιγμή που αντιληφθεί το γεγονός αυτό ή από τη στιγμή που ειδοποιείται από τη ΝΕΤΗΟLD και εφόσον υπάρχει η σχετική φυσική, νομική και τεχνική δυνατότητα, να εκπέμψει το κωδικοποιημένο πρόγραμμα από άλλη συχνότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΤΗΟLD HELLAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ NETWORK HOLDINGS S.A. […]

Άρθρο 15

Ονομαστικοποίηση μετοχών

[Το άρθρο 15 καταργήθηκε με το άρθρο 12 παρ.16 Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α ΄30)]

Άρθρο 16

Ασφαλιστικά θέματα

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΤΑΙΣΥΤ, τα πρόσωπα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με μισθό, ως δημοσιογράφοι στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Ταμείου Τύπου ή στο Δημόσιο για την απασχόλησή τους αυτή. Όσα από τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν υπαχθεί στο Ι.Κ.Α. για την απασχόλησή τους στην τότε Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών ή μετέπειτα στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., μπορούν με δήλωσή τους, που θα υποβληθεί στον οικείο φορέα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να επιλέξουν είτε την ασφάλισή τους στο ΤΑΙΣΥΤ είτε τη συνέχιση της ασφάλισής του στο Ι.Κ.Α.. Σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεως συνεχίζεται η ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α..

Η εισφορά εργοδότη για τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης των ανωτέρω αναφερόμενων ασφαλισμένων, ορίζεται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) και υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους, ενώ για τους άλλους Κλάδους Ασφάλισης είναι αυτή που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΤΑΙΣΥΤ.

 1. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΠΕΑΘ) υπάγονται υποχρεωτικά για όλους τους κλάδους ασφάλισης από της ισχύος του παρόντος νόμου και οι συντάκτες μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), που απασχολούνται στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια της παραπάνω Ένωσης, εκτός της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Για τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης και ειδικού λογαριασμού ανεργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 2168/1993, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ53/οικ2269/19.9.1993, όπως κυρώθηκε με την παρ.

 • του άρθρου 8 του Ν. 2217/1994.
 1. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 43 του Ν. 2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :

«Η εισφορά του εργοδότη για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας καθορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί των αποδοχών των απασχολουμένων. Οι καταβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εισφορές ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται».

 1. Οι υπόχρεοι για την είσπραξη και απόδοση του αγγελιοσήμου, που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 1989/1991 και έχουν καταβάλει έστω και εκπρόθεσμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τις οφειλόμενες μηνιαίες δόσεις, μπορούν να συνεχίσουν την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται από την παραπάνω ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής του αναλογούντα τόκου ταμιευτηρίου επί των ποσών των δόσεων για το διάστημα καθυστέρησης καταβολής τους, καθώς και της κανονικής καταβολής ή της ρύθμισης κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου των τρεχουσών υποχρεώσεων αποδόσεως του εισπραττόμενου αγγελιοσήμου.

 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2-7 του άρθρου 8 του Ν. 2256/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για οφειλές από αγγελιόσημο.

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 1989/1991 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ανωτέρω ποσοστά κατανομής του αγγελιοσήμου μπορούν, μετά από γνώμη των δικαιούχων φορέων, να αυξομειώνονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μ.Μ.Ε. και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

 1. Το ποσό του αγγελιοσήμου που εισπράττεται για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων και σε ποσοστό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1989/1991 και το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1866/1989, στα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης ΤΕΑΥΡΤ και ΤΕΑΠΕΡΤ-2 αποδίδεται στο ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ.

Άρθρο 17

Τελικές διατάξεις

 1. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.

 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά στο σύνολό της η νομοθεσία, που αναφέρεται σε θέματα ραδιοτηλεόρασης, να αλλάζει η σειρά και η αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται ομοειδείς διατάξεις.

 1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.