Κωδικοποίηση Εφετειακής Έννατης 2013-2014-2015


 

logo-OMED-megalo

Π.Κ. 6/4-5-2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 (210 88 14 922 ;210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη (54626 2310 517 128 ; 2310 517 119

Αθήνα, 27 Απριλίου 2015

Αρ.Πρωτ.: 236

Προς:

  1. Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ., 3ης Σεπτεμβρίου 48β (5ος όροφος, γραφείο 519), 104 33 Αθήνα
  1. Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.), Βασιλίσσης Σοφίας 85 (2ος όροφος, Ρ/Σ KISS FM), 151 24 Μαρούσι

Διαιτητική Απόφαση 1/2015

(Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ.

(του άρθρου 16Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτωρίας 7) στις 9 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, με την εξής σύνθεση: α) Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος, Σύμβουλος της Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Ευγενία Προγάκη, Αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος), γ) Βασιλική Τύρου, Νομική Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Μίρκα (Μαρίκα) Καζιτώρη, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Θεόδωρος Κουτρούκης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ, (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 538/27.10.2014 εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1/2014 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)», με ακρόαση της εκκαλούσας «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) και της εφεσίβλητης «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (Ε.Τ.Ε.Ρ.).

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν η εκκαλούσα και η εφεσίβλητη, εκπροσωπούμενες η μεν πρώτη από τον Πρόεδρό της Παναγιώτη Κωστάκη, τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Ληξουριώτη και από τους εξουσιοδοτηθέντες Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Αγγέλα Κακαουνάκη, Νίκο Μπιλίρη, Αλέξανδρο Καρακατσάνη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, η δε δεύτερη από τον Πρόεδρό της Παναγιώτη Μαυράκη, τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτρη Περπατάρη και από τους εξουσιοδοτηθέντες Γεώργιο Δεσύλλα, Νικολέττα Τσουραμάνη και Γεώργιο Χωριανόπουλο. Οι εκπρόσωποι των δύο Ενώσεων εξέθεσαν τις απόψεις -τους επί της εφέσεως, απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2015 για την κατάθεση υπομνημάτων και χορήγησαν στην Επιτροπή προθεσμία μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015 για την έκδοση της αποφάσεώς της.

Μετά την κατάθεση των υπομνημάτων η Επιτροπή διασκέφθηκε στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ. και, ύστερα από την εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου της υποθέσεως,

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής:

Α. Oι δύο πρώτοι λόγοι εφέσεως δεν είναι εξεταστέοι, διότι η εκκαλούσα παραιτήθηκε από την προβολή τους με σχετική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της.

Β. Στο άρθρο 1 της εκκαλουμένης ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος και είναι αυτός που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ». Η εκκαλούσα ζητεί την απάλειψη ή τροποποίηση του ορισμού τούτου, διότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μέσω της διατύπωσης «είναι αυτός που χειρίζεται» επιβάλλεται στα μέλη της να απασχολούν εργαζομένους της ειδικότητας του ηχολήπτη ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτός ο λόγος εφέσεως στηρίζεται σε εσφαλμένη εκδοχή και πρέπει να απορριφθεί, διότι με τον εν λόγω ορισμό απλώς καθίσταται σαφές ποιοι είναι οι ηχολήπτες — απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας που διέπονται από την εκκαλουμένη, χωρίς να ρυθμίζεται το ζήτημα αν και σε ποιο βαθμό τα μέλη της εκκαλούσας υποχρεούνται να απασχολούν ηχολήπτες με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Γ. Περαιτέρω, η εκκαλούσα προβάλλει ότι με το άρθρο 2 της εκκαλουμένης προβλέφθηκαν νέα μισθολογικά κλιμάκια μειωμένα περίπου κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη, λήξασα στις 29.10.2012, Διαιτητική Απόφαση (ΔΑ.) 8/2012. Κατά την εκκαλούσα, μετά τη λήξη της ΔΑ. 8/2012 οι περισσότερες επιχειρήσεις — μέλη της αναπροσάρμοσαν, με ατομικές συμβάσεις εργασίας, το μισθολογικό κόστος τους «… σε επίπεδα —25% έως —30% σε σχέση με το έτος 2009 που είχαν συνομολογηθεί τα προηγούμενα Μ.Κ. και είχαν διατηρηθεί σε ισχύ με την ΔΙΑ. 8/2012 …» και, κατά συνέπεια, με τη νέα ρύθμιση θα υποστούν αύξηση μισθολογικού

κόστους της τάξης του 14% έως 19% σε σχέση με τις ισχύουσες ατομικές συμβάσεις « … σε μια περίοδο που επιβάλλεται, και νομοθετικώς άλλωστε, η διατήρηση των αποδοχών στα ίδια επίπεδα .». Αυτός ο λόγος εφέσεως είναι, εν πρώτοις, απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, εάν έχει την έννοια ότι η εκκαλουμένη δεν είχε νομική δυνατότητα να διαμορφώσει τα νέα μισθολογικά κλιμάκια κατά τρόπο αποκλίνοντα των ατομικών συμβάσεων εργασίας, τις οποίες επικαλείται η εκκαλούσα. Εξ άλλου, ο ίδιος λόγος πρέπει να απορριφθεί και ως ουσία αβάσιμος, διότι σε χρονική περίοδο έλλειψης συλλογικών ρυθμίσεων (και μάλιστα υπό τις δεδομένες, κοινώς γνωστές, συνθήκες αυξημένης ανεργίας) οι εργοδότες ευρίσκονται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση έναντι των εργαζομένων κατά τη σύναψη των ατομικών συμβάσεων εργασίας και, κατά συνέπεια, οι συμβάσεις αυτές είναι πολύ ασθενές στοιχείο για την αιτιολόγηση μιας ουσιαστικής διαιτητικής κρίσης διαφορετικής από εκείνη της εκκαλουμένης, η οποία πάντως αιτιολογείται επαρκώς με αναφορά σε νόμιμα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως είναι, μεταξύ άλλων, η εκτίμηση για βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην έκθεση ΙΟΒΕ του Ιουνίου 2014 και το αμετάβλητο των μισθολογικών όρων για τα έτη 2013 — 2014 στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)ι τα οποία (στοιχεία) δεν αμφισβητούνται παραδεκτώς με την κρινόμενη έφεση αλλά απαραδέκτως το πρώτον με το από 19.2.2015 υπόμνημα της εκκαλούσας.

Δ. Στο εδάφιο α του άρθρου 5 της εκκαλουμένης ορίζονται τα εξής: «Άδειες άσκησης συνδικαλιστικών καθηκόντων. α) Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 1) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της πρώτης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δεκατριών (13) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην Ταμία της πρώτης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, εννέα (9) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του ΔΙΣ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, τριών (3) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. 2) Στα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Ρ. που συμμετέχουν στην διοίκηση της δευτεροβάθμιας οργάνωσης χορηγείται πρόσθετη άδεια για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τουςι πέντε (5) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Επίσης στους συνέδρους της δευτεροβάθμιας οργάνωσης που συμμετέχει η Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές κατά τις ημέρες διεξαγωγής των συνεδρίων της δευτεροβάθμιας οργάνωσης. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις αδειών ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του στον εργοδότη του. β) γ)…». Η εκκαλούσα προβάλλει ότι με τους ορισμούς αυτούς η εκκαλουμένη παρέχει αύξηση των συνδικαλιστικών αδειών και ότι θέση της είναι « ότι οι συνδικαλιστικές άδειες θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν με τον Ν. 1264/1982». Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτός, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά να αιτιολογήσουν επαρκώς είτε αύξηση είτε μείωση των συνδικαλιστικών αδειών, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί μεταξύ της εκκαλούσας και της εφεσίβλητης με την Σ.Σ.Ε. 2009 (ΠΚ Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 18/134-2009) και, στη συνέχεια, είχαν διατηρηθεί με όλες τις διαιτητικές αποφάσεις που ακολούθησαν πλην της εκκαλουμένης. Συνεπώς, στο άρθρο 5 της εκκαλουμένης το εδάφιο α ‘ πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «α) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δώδεκα (12) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην Ταμία της Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οκτώ (8) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του».

Ε. Στο άρθρο 7 της εκκαλουμένης ορίζονται τα εξής : «Διασφάλιση θέσεων εργασίας   Ρήτρα ζημίας. Από την κατάθεση της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της τα μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α δεν επιτρέπεται να προβούν σε καταγγελία της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού – μέλους της Ε.Τ.Ε.Ρ κάνοντας χρήση των τροποποιημένων σε σχέση με την Σ.Σ.Ε. 2009 & Δ.Α. 8/2012 όρων της παρούσας Δ.Α. (ειδικότερα των άρθρων 1 & 3). Σε περίπτωση που στην διάρκεια ισχύος της παρούσης ΔΙΑ. υπάρξουν μονομερείς καταγγελίες συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης των μισθωτών — μελών της Ε.Τ.Ε.Ρ., από τους εργοδότες – μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ομαδικές η μεμονωμένες τοιαύτες, τότε θα ισχύσουν τα κάτωθι: 1) Η καταβαλλόμενη αποζημίωση μονομερούς λύσεως της σύμβασης εργασίας που δικαιούται κάθε μισθωτός – μέλος της Ε.Τ.Ε.Ρ θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% του ποσού αυτής, εξοφλουμένου αυτοτελώς, μη συμψηφιζόμενου με οποιοδήποτε άλλο ποσό αποζημίωσης, σε 2 (δύο) ανά δίμηνο δόσεις με έναρξη από την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. 2) Όταν λύεται μονομερώς σύμβαση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού — μέλους της Ε.Τ.Ε.Ρ., ηλικίας 55 ετών και άνω και υπάρχει περίπτωση αυτασφάλισής του, ο εργοδότης υποχρεούται, πέραν της ανωτέρω πρόσθετης αποζημίωσης, να καταβάλλει το 50% του κόστους αυτασφάλισης, του ποσού εξοφλουμένου ανά μήνα με βάση την σχετική απόδειξη πληρωμής του, για χρονικό διάστημα 1 (ενός) έτους». Η εκκαλούσα προβάλλει ότι με τους όρους αυτούς «.. περιορίζεται – ανεπίτρεπτα το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, και δη για οικονομοτεχνικούς λόγους, αφού προβλέπεται υποχρέωση καταβολής αυξημένης αποζημίωσης απόλυσης και καταβολή κόστους αυτασφάλισης για χρονικό διάστημα ενός έτους, αντίθετα με αυτά που προβλέπει ο νόμος». Αυτός ο λόγος εφέσεως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, διότι ο περιορισμός του κατά τον νόμο ασκουμένου δικαιώματος της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι νοητός, κατά κανόνα, ως αυτοπεριορισμός του συμβαλλομένου (ατομικώς ή συλλογικώς), στη δε προκειμένη περίπτωση: α) η εκκαλούσα ουδέποτε συναίνεσε σε τέτοιο περιορισμό, β) δεν συντρέχει αποχρών λόγος για τον, κατ’ εξαίρεση του ως άνω κανόνα, περιορισμό του δικαιώματος τούτου μέσω των όρων του άρθρου 7 της εκκαλουμένης. Συνεπώς, πρέπει να διαγραφεί το άρθρο 7 της εκκαλουμένης και αναριθμηθούν τα επόμενα άρθρα της 8 και 9, αντιστοίχως, ως άρθρα 7 και 8.

ΣΤ. Στο άρθρο 8 παρ. 1 της εκκαλουμένης ορίζονται τα εξής: «1. Όροι της ΔΑ. 8/2012, της Σ.Σ.Ε. 2009 και όλων των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών & Ηχοληπτών), μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α)» που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, διατηρούνται σε ισχύ». Η εκκαλούσα προβάλλει ότι η ως άνω ρήτρα πρέπει να διαγραφεί, διότι αντιβαίνει στις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. Αυτός ο λόγος εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 της Π.Υ.Σ. 6/2012 (Α’ 38), η οποία δεν επέτρεπε να περιλαμβάνονται στις διαιτητικές αποφάσεις «… ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγουμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων», ακυρώθηκε με την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 2307/2014 ως θεσπισθείσα κατά παράβαση του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος. Συνεπώς, το άρθρο 8 παρ. 1, το οποίο — ορθώς ερμηνευόμενο — έχει την έννοια ότι η εκκαλουμένη συμπληρώνεται με επαναφορά σε ισχύ των όρων της Δ.Α. 8/2012, της ΣΣΕ. και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων που η ίδια δεν τροποποιεί ρητώς, δεν αντιβαίνει σε νόμο ή σε κανονιστική διοικητική πράξη. Οίκοθεν δε νοείται ότι η εκκαλούσα είχε τη δυνατότητα να προβάλει με την κρινόμενη έφεση συγκεκριμένες ουσιαστικές αιτιάσεις κατά των ως άνω όρων, ως συμπληρωματικών της εκκαλουμένης κατά τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος της.

Ζ. Στο άρθρο 9 της εκκαλουμένης ορίζονται τα εξής: « Διάρκεια — Ισχύς. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 9.1.2013 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της». Η εκκαλούσα προβάλλει ότι κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 6/2012 η εκκαλουμένη παρέλειψε να ορίσει και τον χρόνο της λήξεως της ισχύος της. Αυτός ο λόγος εφέσεως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, διότι στο άρθρο 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 6/2012 ορίζεται ότι «οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και μεγαλύτερη από τρία (3) έτη», η διάταξη δε αυτή διέπει και τις διαιτητικές αποφάσεις λόγω ταυτότητας της νομικής αιτίας θεσπίσεώς της. Συνεπώς, στο τέλος του άρθρου 9 της εκκαλουμένης (άρθρου 8 με τη νέα αρίθμηση) πρέπει να προστεθεί η φράση «και λήγει στις 31.12.2015», όπως συμφώνησαν οι εκπρόσωποι της εκκαλούσας και της εφεσίβλητης που παρέστησαν ενώπιον της Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου 2015.

Με τις σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή δέχεται εν μέρει την κρινόμενη έφεση και μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ. 1/2014 Διαιτητική Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)» ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 5 της εκκαλουμένης αντικαθίσταται το εδάφιο α’ ως εξής: «a) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δώδεκα (12) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην Ταμία της Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οχτώ (8) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του».

Β. Το άρθρο 7 της εκκαλουμένης διαγράφεται και αναριθμούνται τα επόμενα άρθρα της 8 και 9, αντιστοίχως, ως άρθρα 7 και 8.

Γ. Στο τέλος του άρθρου 9 της εκκαλουμένης (άρθρου 8 με τη νέα αρίθμηση) προστίθεται η φράση «και λήγει στις 31.12.2015».

οι λοιπές διατάξεις της εκκαλουμένης διατηρούνται, ως νομίμως αιτιολογημένες επί τη βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο σώμα της, τα οποία επανεξετάσθηκαν στο σύνολό τους και κατ’ ουσίαν.

Συνεπώς, στην προκειμένη συλλογική διαφορά οι διαιτητικές διατάξεις διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στις διατάξεις της παρούσης ΣΣΕ. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με τις ειδικότητες:

α) Του ηλεκτρονικού: Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ και

β) Του ηχολήπτη: Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος και είναι αυτός που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Oι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει:

α) Να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α, B – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες,

β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.

Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2 Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε..

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 20 Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή (β) εμπειρικότητα που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Διευκρινίζεται ότι, όπου στο κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός», σε όλες τις περιπτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2

Αποδοχές

Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο 1,010
από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο 1,080
από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο 1,150
από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο 1,230
από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο 1,300
από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο 1/380
από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο 1,415
από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο 1,495
από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο 1,590
από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο 1,630
από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο 1,675
από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο 1,740
από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο 1,800
από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο 1,900
από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο 2,015
από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο 2,085
από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο 2,180
από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο 2,270
από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο 2,360
από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο 2,480
από 41ο και άνω 2,585

 Άρθρο 3

Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, 8ωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.

Η επιχείρηση Ρ/Σ θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της Ιδίας ειδικότητας. Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτική απόδειξη καταβολής δεδουλευμένων προς κάθε εργαζόμενο. Η καταβολή και εξόφληση τυχόν οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών γίνεται κατά την χρονική σειρά που κάθε απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Το ετήσιο επίδομα αδείας σε κάθε εργαζόμενο Τεχνικό καταβάλλεται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της θερινής άδειας αναψυχής ή τμήματος της, δεκαήμερης τουλάχιστον συνεχούς διαρκείας. Θερινή άδεια αναψυχής για την παρούσα, νοείται οποιαδήποτε άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο Τεχνικό μετά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους.

Άρθρο 4

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθ’ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

Άρθρο 5

Άδειες άσκησης συνδικαλιστικών καθηκόντων

 

Από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της πρώτης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δώδεκα (12) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην Ταμία της πρώτης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οχτώ (8) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα.

Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.

β) οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρούνται απ’ αυτήν.

γ) οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωση τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθμός υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της Ε.Τ.Ε.Ρ απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μία (1) εβδομάδα το αργότερο μετά την καταβολή.

δ) οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με Δαπάνη της εταιρίας, απρόσκοπτου επισκέψεως από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Άρθρο 6

Γενικά θέματα

Για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και την αποτροπή μελλοντικών συγκρουσιακών καταστάσεων χρήσιμο είναι τα μέρη να προσπαθούν να επιλύουν καλόπιστα τα ανακύπτοντα προβλήματα εργασιακών σχέσεων. Σαυτό το πλαίσιο συνίσταται η αποφυγή ενεργειών που άπτονται μονομερών αλλαγών σε θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δ.Α., χωρίς να έχουν εξαντληθεί πριν οι προσπάθειες ενημέρωσης (γραπτής η προφορικής) και διαβούλευσης μεταξύ των μερών (ΕΤΕΡ & ΕΙΙΡΑ), πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τέτοιες ενέργειες διατάραξης του εργασιακού κλίματος και της ομαλής επιχειρηματικής λειτουργίας μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά π.χ. η μη τήρηση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων κ.ά.

Άρθρο 7

Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

  1. Όροι της ΔΑ. 8/2012, της ΣΣΕ. 2009 και όλων των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Τεχνικών Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικών & Ηχοληπτών), μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α)» που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, διατηρούνται σε ισχύ.
  2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που ρυθμίζονται με Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Προεδρικά Διατάγματα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8

Διάρκεια — Ισχύς

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 9.1.2013 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις και λήγει στις 31.12.2015.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 9 Μαρτίου 2015.

 Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Πισπιρίγκος

Τα Μέλη

Ευγενία Προγάκη                              Βασιλική Τύρου

Μίρκα (Μαρίκα) Καζιτώρη                Θεόδωρος Κουτρούκης

Π.Κ. 6/4-5-2015