ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ


ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τρίτη 11 Νοεμβρίου, 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΕΜΜΕΣΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ

Η Συντονιστική Επι­τροπή των Συνεργαζομένων Ενώ­σεων στα ΜΜΕ καταγ­γέλ­λει το νέο νομο­θε­τικό τερα­τούρ­γημα της κυβέρ­νη­σης που παρα­βιά­ζει κατά­φωρα το σύστημα των ελεύ­θε­ρων συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σεων. Συγκεκριμένα η Κυβέρ­νηση με τρο­πο­λο­γία που πέρασε στη Βουλή ουσια­στικά απο­νέ­κρωσε τη διαι­τη­σία του ΟΜΕΔ, θέτο­ντας σοβαρά δια­δι­κα­στικά και ουσια­στικά εμπό­δια στη λει­τουρ­γία της.
Αυτό απο­δεί­χθηκε περί­τρανα στην περί­πτωση της από­φα­σης Διαι­τη­σίας του ΟΜΕΔ στις 3/9/2014 για τους τεχνι­κούς ραδιο­φω­νίας, μέλη της ΕΤΕΡ, που στην πράξη καταρ­γούσε τον θεσμο­θε­τη­μένο κατώ­τατο μισθό πεί­νας και άλλα αντερ­γα­τικά μέτρα (νομο­θε­τη­μένα ή όχι), που ο κλά­δος έχει υπο­στεί τα τελευ­ταία χρό­νια στο όνομα της οικο­νο­μι­κής κρί­σης. Η Ένωση Ιδιο­κτη­τών Ιδιω­τι­κών Ραδιοσταθμών Αθη­νών (ΕΙΙΡΑ) αντέ­δρασε χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα όπλα που η κυβέρ­νηση της έδωσε με τον αντι­δη­μο­κρα­τικό αντερ­γα­τικό νόμο 4303/2014 και επέ­βαλε ανα­στολή της Δ.Α. της ΕΤΕΡ.
Τα καί­ρια χτυ­πή­ματα που επέρ­χο­νται με το νέο νομο­θέ­τημα στη διαι­τη­σία του ΟΜΕΔ, ουσια­στικά σημαί­νουν τη δια­μόρ­φωση συν­θη­κών μέσα στις οποίες δεν θα μπο­ρεί να επι­τε­λέ­σει το ρόλο της ως επι­κου­ρι­κού μηχα­νι­σμού στή­ρι­ξης της συλ­λο­γι­κής αυτο­νο­μίας ούτε να εξα­σφα­λί­σει την ύπαρξη συλ­λο­γι­κών ρυθ­μί­σεων.
Με τον τρόπο αυτό παρα­βιά­ζε­ται ωμά, μεταξύ άλλων, και η από­φαση 2307/2014 της Ολο­μέ­λειας του Συμβουλίου της Επι­κρα­τείας, που δικαί­ωσε τη ΓΣΕΕ στο ζήτημα της μονο­με­ρούς προ­σφυ­γής στη διαι­τη­σία και της δυνα­τό­τη­τας του διαι­τητή να ρυθ­μί­ζει απρό­σκο­πτα το σύνολο των όρων εργα­σίας.
Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις εκφρά­ζουν την έντονη δια­μαρ­τυ­ρία τους για το νέο νομο­θε­τικό τερα­τούρ­γημα, ως έμμεση κατάρ­γηση του θεσμού του ΟΜΕΔ, που πλήτ­τει κατά­φωρα το δημο­κρα­τικό σύστημα των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σεων και δίνει στους εργο­δό­τες τη δυνα­τό­τητα να προ­σβάλ­λουν τις διαι­τη­τι­κές απο­φά­σεις.
Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις στέ­κο­νται αλλη­λέγ­γυες στους εργα­ζό­με­νους τεχνι­κούς του ραδιο­φώ­νου και στη διοί­κηση της ΕΤΕΡ.
• Απαι­τούμε την κατάρ­γηση του σχε­τι­κού νομο­θε­τή­μα­τος που παρα­βιά­ζει κατά­φωρα το δικαί­ωμα των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σεων
• Αξιώ­νουμε έναν αμε­ρό­λη­πτο ΟΜΕΔ, ένα θεσμό Διαι­τη­σίας με Δημο­κρα­τική κι Ανε­ξάρ­τητη λει­τουρ­γία
• Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.
• Ζητάμε συλ­λο­γικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια όλων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και της ίδιας της Ενη­μέ­ρω­σης.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ