ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 10ης Νοεμβρίου 2020 Διαιτητική ΟΜΕΔ