ΠΡΩΤΗ ΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 30ης Ιανουαρίου 2001


ΠΡΩΤΗ ΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Τ.Ε.Ρ. και  Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 30ης Ιανουαρίου 2001

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Στην Αθήνα σήμερα 30-01-2001, ενώπιον το Μεσολαβητή του Ο.Μ.Ε.Δ. Θεόδωρου Κουτρούκη, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: Περικλής-Νικόλαος Μανιατόπουλος,  Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών και αφετέρου οι: Δημήτριος Καμαρινόπουλος Πρόεδρος και Τρύφων Αγαπίου, Αντιπρόεδρος και Ηλίας Αντεπλής Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

 Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας με τις ειδικότητες α) του ηλεκτρονικού (Ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών) που απαιτούνται για ην εγγραφή , αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού  σήματος σε  οποιανδήποτε  μορφή και  σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης

για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για ην εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική  κάλυψη  των  εξωτερικών  μεταδόσεων  του Ρ/Σ  όταν και όπου απαιτείται από τον  Ρ/Σ  και  β)  του ηχολήπτη (Ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή ή μετάδοση προγράμματος                      και ο μόνος που μπορεί να χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή              ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό  και η  εργασία του  πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των αναφερόμενων στο άρθρα 1 της παρούσας τεχνικών ραδιοφώνου που εργάζονται σε Ρ/Σ με μία από τις παραπάνω ειδικότητες   (ηλεκτρονικοί ή ηχολήπτες) καθορίζονται ως εξής:

α) στις 203.400 δρχ. για τους ηχολήπτες ραδιοφώνου που εργάζονται σε Ρ/Σ της χώρας και κατέχουν πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής ηχοληψίας και    προϋπηρεσία τρεις (3) μήνες ως ηχολήπτες σε Ρ/Σ ή πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής συναφούς κλάδου (ηλεκτρονικοί – εικονολήπτες μουσικοί) και προϋπηρεσία ένα (1) έτος ως ηχολήπτες σε Ρ/Σ ή πτυχίο μέσης ή άλλης αναγνωρισμένης από το  κράτος  σχολής ηχοληψίας  και  προϋπηρεσία έξι  (6)  μήνες ως ηχολήπτες σε Ρ/Σ ή πτυχίο μέσης ή άλλης αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής συναφούς κλάδου (ηλεκτρονικοί-εικονολήπτες μουσικοί) και προϋπηρεσία ένα (1) έτος ως ηχολήπτες σε Ρ/Σ ή εμπειρικοί με προϋπηρεσία δύο (2) έτη ως ηχολήπτες σε Ρ/Σ .

β) στις 218.000 δρχ. για τους ηχολήπτες ραδιοφώνου που εργάζονται σε Ρ/Σ της χώρας και κατέχουν πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής ηχοληψίας και   προϋπηρεσία τρία (3) έτη στην ηχοληψία σε Ρ/Σ ή πτυχίο ανωτάτης ή  ανωτέρας σχολής συναφούς κλάδου (ηλεκτρονικοί-εικονολήπτες μουσικοί) και προϋπηρεσία   τρία (3) έτη στην ηχοληψία Ρ/Σ ή πτυχίo μέσης ή άλλης αναγνωρισμένης από το  κράτος σχολής ηχοληψίας και προϋπηρεσία τέσσερα (4) έτη στην ηχοληψία Ρ/Σ ή πτυχίο μέσης ή άλλης αναγνωρισμένης από το κρότος σχολής συναφούς κλάδου (ηλεκτρονικοί- εικονολήπτες -μουσικοί) και προϋπηρεσία πέντε (5) έτη στην   ηχοληψία Ρ/Σ ή εμπειρικοί με προϋπηρεσία επτά (7) έτη στην ηχοληψία Ρ/Σ .

γ) στις 202.800 δρχ. για τους ηλεκτρονικούς ραδιοφώνου που εργάζονται σε Ρ/Σ της χώρας και κατέχουν πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής ηλεκτρονικών και προϋπηρεσία τρεις (3) μήνες ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή πτυχίο ανωτάτης ή  ανωτέρας σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών φυσικών χημικών ή τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρoλόγου) και προϋπηρεσία ένα (1) έτος ως    ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή πτυχίο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης κρατικής σχολής ή  άλλης αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής με ειδικότητα ηλεκτρονικών και προϋπηρεσία έξι (6) μήνες ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή πτυχίο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης   κρατικής  σχολής   ή   άλλης  αναγνωρισμένης   από  το κράτος  σχολής συναφούς κλάδου και προϋπηρεσία ένα (1) έτος ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή      εμπειρικοί με προϋπηρεσία δύο (2) έτη ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ.

δ) στις 217.000 δρχ. για τους ηλεκτρονικούς ραδιοφώνου που εργάζονται σε Ρ/Σ της χώρας και κατέχουν πτυχίο ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής ηλεκτρονικών και προϋπηρεσία τρία (3) έτη ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή πτυχίο ανωτάτης ή             ανωτέρας σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή         τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγου) και προϋπηρεσία τρία (3) έτη ως      ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή πτυχίο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης κρατικής σχολής ή       άλλης αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής με ειδικότητα ηλεκτρονικών και προϋπηρεσία τέσσερα (4) έτη ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή πτυχίο μέσης τεχνικής εκπαίδευσης κρατικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής   τεχνικού κλάδου και προϋπηρεσία πέντε (5) έτη ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ ή     εμπειρικοί με προϋπηρεσία επτά (7) έτη ως ηλεκτρονικοί σε Ρ/Σ .

Άρθρο 3

Οι παραπάνω βασικοί μισθοί αυξάνονται από 1-1-2001 σε ποσοστό 3,9 %.

Άρθρο 4

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με:

α) επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα      από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.

β) επίδομα τέκνου σε ποσοστό 5°/ο για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής     και δεν εργάζεται.

γ) επίδομα πρόσθετης εργασίας σε ποσοστό 8% επί του βασικού μηνιαίου μισθού, αν ο εργαζόμενος για τις ανάγκες της εργασίας του χρησιμοποιείται και ως οδηγός αυτοκινήτου με έγγραφη εντολή.

Άρθρο 5

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, μετά την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων β’ ή δ’ του άρθρου 2 της παρούσης ΣΣΕ, προσαυξάνονται κάθε           τριετία επιπλέον προϋπηρεσίας με επίδομα χρόνου σε ποσοστό 5% έπ’ αυτών και       για διάστημα μέχρι τρεις (3) τριετίες, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή έχει αποκτηθεί σε νομίμως λειτουργούντα Ρ/Σ ή σε Ρ/Σ μέλος της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.

Άρθρο 6

Οι προαναφερόμενοι μισθοί οφείλονται για εβδομαδιαία εργασία 36 ωρών.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση υπερεργασιακής υπερωριακής , νυκτερινής ή εκτός έδρας απασχόλησης εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 8

Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.

Άρθρο 9

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού η ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία              περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία τεχνικού (ηλεκτρονικού ή ηχολήπτη Ρ/Σ) σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον.

Άρθρο 10

Ανάμεσα στις βάρδιες είναι υποχρεωτική η μεσολάβηση διαστήματος 12 ωρών.

Άρθρο 11

Ως ημέρες αργίας ορίζονται οι: 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, η 1η Μαΐου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 15η Αυγούστου, η ημέρα των Χριστουγέννων, η 1η Iαvoυαρioυ, η ημέρα των Θεοφανίων (6η Iαvoυαρioυ) και η Καθαρά Δευτέρα. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά τις ημέρες των προαναφερόμενων αργιών η αμοιβή της ημέρας απασχόλησης προσαυξάνεται σε ποσοστό 75%.

Άρθρο 12

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους υπουργικές αποφάσεις προεδρικά διατάγματα, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις δε θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας .

Άρθρο 13

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τις 6-6-2000.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Δημήτρης Καμαρινόπουλος                                  Περικλής- Νικόλαος Μανιατόπουλος

Τρύφων Αγαπίου                                                         Κώστας Κιμπουρόπουλος

με την απόφαση Φ.Ε.Κ. 530Β95/9-5-2001/αρ.10704, κηρύσσεται υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε. που έχουμε υπογράψει με την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.